Загальні вимоги до оформлення статтей

Загальні вимоги:

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

 • обсяг статті – 10–20 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;
 • шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;
 • якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;
 • оформлення списку літератури здійснюється згідно з вимогами APA – American Psychological Association. Посилання вказується за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті. Із правилами бібліографічного опису для списку використаних джерел та оформлення цитування можна ознайомитись за наступним посиланням:
  http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International%20style%20citations_2017.pdf?id=d1b22a28-96eb-4ca4-9ac7-8e29a393b9fb
  Бібліографічний опис вказується мовою оригіналу. У квадратних дужках опис дублюється перекладом англійською мовою. В кінці вказується doi (за наявності). За правильність перекладу  відповідальність несе автор.
 • посилання на джерела у тексті статті потрібно робити шляхом вказівки прізвища автора і року видання джерела у круглих дужках: (Пилипенко, 2016); (Pylypenko, 2013, с. 26); якщо цитуються кілька робіт одного і того ж автора одного року видання, слід додавати літери латинського алфавіту a, b, c тощо після року видання.
 • стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, кожна з яких обсягом 1800 знаків без пробілів і містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, короткий зміст статті. Для англомовних статей подається розширена анотація українською мовою.
 • Мова публікацій: українська, англійська, німецька, польська (змішаними мовами).
 • До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.
 • Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.
 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
 • За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.
 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.