Приклад оформлення статті

1. Суспільно-географічні дослідження

УДК 911.3

 

Гукалова І.В.,

доктор географічних наук,

провідний науковий співробітник відділу суспільної географії

Інститут географії Національної академії наук України

E-mail

ORCID


МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС ГЕОГРАФІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

ДЛЯ СУЧАСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

У сучасному українському суспільстві зростає потреба в регулярних регіональних спостере- женнях за змінами у структурних компонентах якості життя населення як найважливішого критерію ефективності управління і демонстратора регіонального соціально-економічного розвитку як такого. Стаття наголошує на важливості та практичному значенні оцінювання й аналізу якості життя населення, виявленні її територіальних відмінностей, вирішенні завдань інформаційного супроводу й апробації методики багатомірної оцінки… (не менше 1800 знаків). 
Ключові слова: якість життя населення, моніторинг, соціальна географія, територіальна диференціація, регіони України.

Gukalova I.V. METHODOLOGICAL RESOURCE OF THE GEOGRAPHIC EVALUATING QUALITY OF LIFE FOR MODERN MONITORING OBSERVATIONS
In modern Ukrainian society there is a growing need for regular regional monitoring of changes in the structural components of the quality of life of the population as the most important criterion for the effectiveness of governance and a demonstration of spatial socio-economic development as such. The article emphasizes the importance and practical importance of evaluating and analyzing the quality of life of the population, identifying its territorial differences, solving the tasks of informational support and approbation of the method of multi-dimensional evaluation…(не менше 1800 знаків).
Key words: quality of life of population, monitoring, social geography, territorial differentiation, Ukrainian regions.

Постановка проблеми. У 2015 р. стався той рідкісний випадок, коли Нобелівська премія з економіки була присуджена лауреатові не за створення нової теорії або нових методів аналізу, а по суті – за внесок у перевірку справедливості найбільш значущих теорій і розроблення інструментів, які дозволяють використовувати такі теорії для аналізу конкретних економічних ситуацій. Премія вручена професору Принстонського університету Ангусу Дітону «за його аналіз споживання, бідності та добробуту»…

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першим спробу обґрунтувати категорію «якість життя населення» зробив Дж. Гелбрейт у своїй книзі «Суспільство достатку» 1958 р. (J. Galbraith, 1958)…
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження …
Виклад основного матеріалу дослідження…..
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки…

ЛІТЕРАТУРА:

1. Шаблій, О.І. (2001). Соціальна географія. Львів: ЛНУ [Shablii, O.I. (2001). Social geography. Lviv: LNU  (In Ukrainian)].

2. Пилипенко, І.О. (2014). Загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу «центр-периферія». Часопис соціально-економічної географії, 17(2), 47-51. [Pylypenko, I.O. (2014). The general characteristics of the methods in social-geographic analysis of the «center-periphery» system. Human geography journal, 17(2), 47-51. (In Ukrainian)]

3. Malchykova, D., Pylypenko, I., & Shelukhina, O. (2018). Spatial analysis of environmental and ameliorative factors of rural area development. Paper presented at the International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 18(5.2), 889-896. doi:10.5593/sgem2018/5.2/S20.115.