ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ЗОН КИЄВА

  • М.Д. Бикова
Ключові слова: трансформація, промислова зона, генеральний план, деіндустріалізація, терціаризація

Анотація

У статті розглянуто історико-географічні аспекти формування та розвитку промислових зон Києва. Виокремлено та докладно проаналізовано основні етапи їх становлення. Розкрито сутність і чинники функціональної і територіальної трансформації промислових зон. Подано та охарактеризовано моделі трансформації промислових зон у контексті постіндустріальної стадії розвитку Києва.

Посилання

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Ф. Бродель. – 2-е изд. – М. : Весь мир, 2007. – 752 с.
2. Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденции постсоветского периода : [монография] / А.Г. Дружинин. – Ростовна-Дону : Изд-во ЮФУ, 2008. – 192 с.
3. Ієвлева В.П. Пам’ятки з індустріального розвитку Києва кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / В.П. Ієвлева. – К. : Прес-КІТ, 2008. – 248 с.
4. Історико-містобудівні дослідження Києва / за ред. В.В. Вечерського ; відп. за вип. О.М. Сердюк. – К., 2012. – 147 с.
5. Історія міст і сіл Української РСР: Київ. – К. : Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrssr.com.ua/kiyiv/kiyiv-u-pershi-1.
6. Hillman A.L. Enterprise restructuring in the transition from Hungarian market socialism / A.L. Hillman, В. Milanovic // The transition from socialism in Eastern Europe. Domestic restructuring and foreign trade. – Washington :WorldBank. – P. 179–196.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
8-15
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ