ДЕЯКІ ГЕОСОФІЧНІ ПАРАЛЕЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА США

  • Ю.О. Кисельов
Ключові слова: геософія, геополітичне положення, ландшафтно-етнічна взаємодія, «місцерозвиток», компліментарність

Анотація

У контексті теорії пасіонарності Л. Гумільова та нашої схеми геософічної диференціації Землесвіту аналізуються відносини компліментарності між людськими спільнотами, що населяють суміжні землепростори (геософічні регіони другого порядку). Наголошується, що ландшафт України більш подібний до центральних територій Північної Америки, ніж Західної Європи. У світлі нашої концепції ландшафтно-етнічної взаємодії робиться висновок про те, що в геополітичному аспекті Україна має підстави для тісніших взаємин із США, ніж із західноєвропейськими державами.

Посилання

1. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли /Л.Н. Гумилёв. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 558 с.
2. Денисик Г.І. Лісополе України / Г.І. Денисик. – Вінниця, 2001. – 287 с.
3. Кисельов Ю.О. Деякі геософічні аспекти ландшафтно-етнічних взаємозв’язків / Ю.О. Кисельов // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.
Серия «География». – 2008. – Т. 21 (60). – № 2. – С. 201–205.
4. Кисельов Ю.О. Україна та євроінтеґраційні процеси: деякі історико-географічні аспекти в контексті сьогодення / Ю.О. Кисельов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». – 2010. –№ 15. – С. 102–106.
5. Кисельов Ю.О. Основи геософії: проблеми теорії та методології / Ю.О. Кисельов. – Луганськ :
ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 208 с.
6. Кисельов Ю.О. Геософічний підхід як феномен постнекласики в суспільно-географічних
дослідженнях / Ю.О. Кисельов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 9 (234). – С. 133–137.
7. Круть И.В. Введение в общую теорию Земли / И.В. Круть. – М. : Мысль, 1978. – 400 с.
8. Савицкий П.Н. Географический обзор России-Евразии / П.Н. Савицкий // Россия: Особый
географический мир. – Прага : Евразийское книгоизд-во, 1927. – 75 с.
9. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / Олег Шаблій. – Львів :
ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
10. Banse E. Die Seele der Geographie. Geschichte einer Entwicklung / Ewald Banse. – Braunschweig :Georg Westermann, 1924. – 96 р.
11. Piskozub A. Mędzy historiozofią a geozofią /Andrzej Piskozub. – Gdańsk, 1994. – 250 s.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
58-62
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ