ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ОЗЕРА КРИМНЕ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА

  • В.О. Мартинюк
  • І.В. Зубкович
Ключові слова: озеро, озерно-басейнова система, ландшафтно-географічна модель, кадастр озер, кадастровий паспорт

Анотація

Актуалізується питання розробки кадастрових паспортів озер для потреб інтегрованого управління водними ресурсами. Обґрунтовуються морфолого-морфометричні та гідрологічні параметри басейну оз. Кримне (Волинське Полісся). Наведено деякі геохімічні показники (Fe2 O3 , CaO, pH) донних відкладів водойми. Проаналізовано географічні особливості сучасного стану озерно-басейнової системи, побудовано батиметричну  та ландшафтні карти озера та її водозбору. Запропоновано цілісну ландшафтно-географічну модель оз. Кримне включити до бази даних із регіональної кадастрової паспортизації водойм уповільненого водообміну Волинського Полісся.

Посилання

1. DIRECTIVE 2000/60/EC of the European Parliament and of the council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. URL: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF (дата звернення: 26.04.2018).
2. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. К.: Віпол, 2000. 376 с.
3. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.В. Водний фонд України: довідник; за ред. В.М. Хорева, К.А. Алієва. К.: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
4. Швебс Г.І., Ігошина М.І. Каталог річок і водойм України: навч.-довід. посібник. Одеса: Астропринт, 2003. 392 с.
5. Калинин М.Ю., Волчек А.А. Водные ресурсы Витебской области. Минск: Белсенс, 2004. 144 с.
6. Калинин М.Ю., Волчек А.А. Водные ресурсы Гомельской области. Минск: Белсенс, 2007. 143 с.
7. Курганевич Л.П. Водний кадастр: навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 116 с.
8. Яцик А.В., Грищенко Ю.М., Волкова Л.А., Пашенюк І.А. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: підручник для студентів вищих навч. закладів. К.: Генеза, 2007. 360 с.
9. Кирилюк М.І. Система державного водного кадастру: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2011. 119 с.
10. Ільїн Л.В., Мартинюк В.О. Озера України: довідник. Львів: Ред.-видав. відділ Львів. держ. ун-ту, 1998. 52 с.
11. Ільїн Л.В. Озера та штучні водойми України: просторова диференціація та ресурси. Український географічний журнал. 2011. № 3. С. 27–32.
12. Озера Беларуси: справочник / Б.П. Власов и др. Минск: БГУ, 2004. 284 с.
13. Choiński А. Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.
14. Водний фонд України: Штучні водойми – водосховища і ставки: довідник / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський, В.А. Сташук, О.В. Чунарьов, О.Є. Ярошевич; за ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня. К.: «Інтер-прес ЛТД», 2014. 164 с.
15. Измайлова А.В., Ульянова Т.Ю. Информационная система «Озера России». Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2014. № 6. С. 21–28.
16. Державне агентство водних ресурсів України. Державний водний кадастр: облік поверхневих водних об’єктів. URL: http://map.davr.gov.ua:44481 (дата звернення: 26.04.2018).
17. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика: навч. посібник. Львів, 2002. 172 с.
18. Эдельштейн К.К. Лимнология: учеб. пособие для бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2017. 398 с.
19. Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: навч. посіб. для вузів. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. 320 с.
20. Самойленко В.М., Іванок Д.В. Моделювання басейнових геосистем: монографія. К.: ДП «Прінт Сервіс», 2015. 208 с.
21. Мартинюк В. Ландшафтно-басейнова модель кадастру заповідних та рекреаційних озерних систем. Вісник Львівського ун-ту. Сер. «Географія». Львів, 2014. Вип. 45. С. 71–83.
22. Мартинюк В.О., Зубкович І.В. Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинське Полісся) Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 3–4. С. 29–39.
23. Martynyuk V. Constructive geographical model of the lake-basin specialized recreational system (on the example of the lake Ostrivske, Ukrainian Polesia). Journal of Wetlands Biodiversity. 2015. Volume 5. PР. 115–126.
24. MapInfo. MapInfo Professional 11.0. Руководство пользователя. © 2011 Pitney Bowes Software Inc. 625 с. URL: http://service.rintd.ru/sites/default/files/MapInfo%20Professional%2011.0.%20Руководство%20пользователя%20-%202011.pdf (дата звернення: 29.06.2017).
25. Мартинюк В.О. Ландшафтно-лімнологічний аналіз басейнової (озерної) геосистеми. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту. Сер. «Географія». Тернопіль, 1999. № 2. С. 29–36.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
184-190
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ