КАРТОСЕМІОТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІСТУ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • А.М. Молочко
  • М.А. Молочко
Ключові слова: картосеміотика, семіотичні елементи змісту карти

Анотація

Розглянуто розвиток картосеміотики та виділено теоретико-методологічні положення «Метакартографії» О.Ф. Асланікашвілі, його семіотичні сторони елементів змісту карти. Вони доповнюються розробками кольоро-тематичного складника як неодмінного їхнього атрибуту, якого раніше в картосеміотиці бракувало. Деякі зміни вносяться до графічних змінних параметрів знаку Ж. Бертена, що загалом обґрунтовує відображення будь-якої кількості елементів змісту об’єктів дійсності.

Посилання

1. Салищев К.А. О картографическом методе познания (анализ некоторых представлений о картографии). Пути развития картографии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 36–45.
2. Пащенко В.М. Методологія та методи наукових досліджень: навчальний посібник. Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2010. 232 с.
3. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. М.: ИГАН СССР, 1988. 292 с.
4. Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: навчальний посібник; під ред. А.П. Золовського. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. 328 с.
5. Чабанюк В.С., Дишлик О.П. Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті «великих даних». Укр. геогр. журн. 2015. № 4. С. 49–57.
6. Картоведение: учебник для вузов / А.М. Берлянт, А.В. Востокова, В.И. Кравцова и др.; под ред. А.М. Берлянта. М.: Аспект Пресс, 2003. 477 с.
7. Берлянт А.М. Теория геоизображений. М.: ГЕОС, 2006. 262 с.
8. Асланикашвили А.Ф. Метакартография. Основные проблемы. Тбилиси: Мецниереба, 1974. 126 с.
9. Имгоф Э.О. О современной картографии. Геодезия и картография. 1960. № 2. С. 71–73.
10. Смирнов Л.Е. Картография: поиски предмета науки. Изв. АН СССР. Сер. «Геогр». 1989. № 4. С. 23–29.
11. Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних: навчальний посібник / М. Говоров, А.А. Лященко, Д. Кейк, П. Зандберген, М.А. Молочко, Л. Бевайніс, Л.М. Даценко, В.В. Путренко. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних; у 6-ти томах: Харків: ТОВ Планета-Прінт, 2017. Т. 3. 532 с.
12. Молочко М.А. Колір, як неодмінний атрибут семіотичних сторін змісту карти. Український географічний журнал. 2017. № 3. С. 57–63. URL: https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.057
13. Молочко Н.А. Картометрия цвета – новое в теории картосемиотики. Магілёўскі мерыдыян: науч.-метод. журн. Могилевского обл. отд. Белорусского географ. общ.-ва. 2017. Т. 17. Вып. 3–4 (39–40). C. 24–31.
14. Молочко М.А. Картографічне моделювання підготовки у ВНЗ України фахівців сфери туризму. Географія та туризм: наук. зб.; ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. К.: Альтерпрес, 2012. Вип. 23. С. 139–149.
15. Молочко М.А. Методичні принципи розробки шкал для зображувальних засобів картографічного моделювання. Часопис картографії: зб. наук. праць. К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. Вип. 1 (17). С. 32–48.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
198-205
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ