СТРУКТУРА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ДИНАМІКА

  • Д.С. Сопов
Ключові слова: землекористування, Луганська область, сільськогосподарські землі, рілля, земельний фонд, земельні ресурси

Анотація

Розглянуто основні передумови й історію формування структури землекористування на території Луганської області. Проаналізовано його сучасну структуру, окреслено співвідношення сільськогосподарських угідь, що порушують екологічну рівновагу, та середовище угідь, що стабілізують. Наголошено на значенні показника забезпеченості одного мешканця земельними ресурсами та різними їх видами.

Посилання

1. Державний земельний кадастр України станом на 1 січня 1996 р. Кн. 2. К.: Державний комітет України із земельних ресурсів, 1996. 206 с.
2. Добряк Д.С., Канаш О.П., Бабміндра Д.І., Розумний І.А. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання. 2-е вид., доповн. К.: Урожай, 2009. 464 с.
3. Кисельова О.О. Земельний потенціал Луганщини як умова післявоєнного відродження. Освітньо-наукові виміри географії: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 25–26 квітня 2016 р. / відп. ред. С.М. Шевчук. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. С. 132–136.
4. Кіптач Ф.Я. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 240 с.
5. Милехин П.А., Джос А.Н., Коминова Г.Г. Ландшафтная организация территории землепользований – основа охраны земель в условиях реформирования земельных отношений. Луганск, 2002. 40 с.
6. Паньків З.П. Еволюція землекористування в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 188 с.
7. Паньків З.П. Землекористування в Карпатському реґіоні УКураїни: теорія, історія та сучасний стан: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 340 с.
8. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: підручник: у 3-х ч. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. 552 с.
9. Фондові матеріали Головного управління Держгеокадастру України в Луганській області.
10. 1995 FAO Production Yearbook. Rome: FAO, 1996. 202 р.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
212-217
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ