ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПОЛОНИНАХ МАСИВУ ЧИВЧИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

  • С.Ю. Зюзін
  • Ю.М. Андрейчук
  • І.М. Рожко
  • В.П. Матвіїв
Ключові слова: полонина, Українські Карпати, ГІС-технології, туризм, дистанційне зондування Землі, Чивчин

Анотація

У статті розглянуто методичні підходи до оцінки рекреаційної придатності полонин Українських Карпат на прикладі полонини Старостаї масиву Чивчин. Представлено результати польових та камеральних робіт щодо придатності досліджуваної території для організації рекреаційного природокористування. Описано перспективи розвитку рекреаційної сфери Чивчинського масиву.

Посилання

1. Андрейчук Ю., Ямелинець Т.С. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. Львів: «Простір-М», 2015. 284 с.
2. Арманд Д.Л. Бальные шкалы в географии. Известия АН СССР. Серия «Географическая». 1973. Вып. 2. С. 11–24.
3. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М: Мысль, 1975. 288 с.
4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. 395 с
5. Біла С.О. Стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку. Стратегія розвитку України. Київ. 2016. Вип. 1. С. 17–23.
6. Генсіровські Г. Пшеводнік по Бескідах Всходніх, «Пасмо Чарногорскіє». Львів–Варшава, репрінт Антикваріат Гурскі «Філяр», 1935. Том 2.
7. Клапчук В.М. Проблеми полонинського господарства Гуцульщини в другій половині 19 ст. – першій третині 20 ст. Наукові записки. Серія «Історичні науки». Вип. 14. С. 120–133.
8. Кобелька М.В., Рожко І.М., Швець М.Й. Методичні підходи до оцінки придатності клімату для туризму в Українських Карпатах. Мат. міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої 30-річчю Карпатського біосферного заповідника. Рахів, 1998. С. 220–222.
9. Кришталович У. «Атлас полонин Східних Карпат» в ідеї Петра Контного. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди 70-річчя. Київ-Львів, 2004. С. 791–800.
10. Лаврук М. Гуцули Українських Карпат. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. 286 с.
11. Малиновський К.А. Карпатські полонини та полонинське господарство. Історія Гуцульщини. Львів: Логос, 2002. Т. VI. С. 293–309.
12. Малиновський К.А. Рослинність високогір’я Українських Карпат. К.: Наук. думка, 1980. 280 с.
13. Матвіїв В.П. Історія дослідження та унікальні геокомплекси Чивчин. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. Том 2. С. 82–84.
14. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: МГУ, 1981. 208с.
15. Рожко І.М. Рекреаційна оцінка гірських природно-територіальних комплексів для потреб туризму (на прикладі Українських Карпат): дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Л., 2000. 198 с.
16. Gudowski J. (red.). Pasterstwo na Huculszczyznie. Gospodarka – Kultura – Obyczaj. Vicus Studia Agraria. № 2. Warszawa: Wyd-wo Akademickie «Dialog», 2001. 270 s.
17. Zapalоwicz H.Z Charnogory do Alp Rodnenskich. Pamietnic Towarzystwa Tatrzanskiego. Krakow, 1881. S. 74–85.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
244-250
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ