ЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК РОЗПОДІЛУ ІНОЗЕМНИХ (В’ЇЗНИХ) ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

  • О.Д. Король
Ключові слова: міжнародний туризм, в’їзні туристичні потоки, іноземна туристична привабливість, споживчі витрати домогосподарств, капітальні інвестиції в туризм

Анотація

На статистико-методологічній базі Всесвітнього банку і Всесвітньої туристичної організації з використанням методів математичної статистики досліджено вплив економічного чинника на розподіл в’їзних туристичних потоків за окремими країнами світу. Зокрема, розраховано індекс іноземної туристичної привабливості як мірило інтенсивності в’їзних туристичних потоків та зіставлено з  таким соціально-економічним показником країни призначення, як густота споживчих витрат місцевого населення. У результаті встановлено, що найвищу туристичну привабливість мали країни, де споживчі витрати місцевого населення на 1 км2 території були найбільшими. Зв’язок між цими ознаками виявився дуже тісним – індекс криволінійної кореляції i=0,87. Цей зв’язок пояснюється тим, що висока щільність споживчих витрат місцевого населення зумовлює розвинуту туристичну інфраструктуру, яка й приваблює туристів. Зіставлення цих витрат із питомими (на км2) капітальними інвестиціями в туристичну галузь тієї чи іншої країни показало дуже тісний зв’язок, зокрема: за питомих споживчих витрат місцевого населення, менших за 1,7 млн US$/км2 (у цінах 1996 р.), коефіцієнт кореляції r=0,91, а за більших капітальні інвестиції в туризм уже не зростали та коливалися навколо 50 тис. US$/км2 . Тобто в таких країнах туристична інфраструктура є сформованою й розви- неною, і саме вона приваблює іноземних туристів навіть до країн без «моря, сонця та піску».

Посилання

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник для студ. высш. учеб. завед. М.: АспектПресс, 2002. 470 с.
2. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2001. 170 с.
3. Король О.Д., Скутар Т.Д. Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень. Чернівці: Рута, 2008. 64 с.
4. Король О.Д. В’їзні туристичні потоки та іноземна туристична привабливість (атрактивність). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». Херсон, 2017. Вип. 7. С. 192–202.
5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг: навч. посiбник. 2-е вид., перероб. та доп. К.: Альтерпрес, 2003. 436 с.
6. UNWTO Tourism Highlights, 2001–2016 Editions. URL: https://www.e-unwto.org.
7. World Bank Open Data. URL: http://data.worldbank.org.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
256-262
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ