ВІТЧИЗНЯНА ГЕОГРАФІЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА НОВІТНЬОЇ НАУКОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

  • О.Г. Топчієв
  • Н. Є. Нефедова
  • В.В. Яворська
Ключові слова: геополітичні та геоекономічні дослідження, державна регіональна політика, транспортно-логістичні структури та системи, регіональна демографічна політика, планування території

Анотація

У статті обговорюються напрями та перспективи розвитку вітчизняної географії в умовах становлення української державності. Розглядаються такі питання, як геополітичні та геоекономічні дослідження, розробка принципів державної регіональної політики та адміністративно-територіального реформування України, формування транспортно-логістичних структур і систем, розроблення регіональної демографічної політики, планування території, географічний кадастр природних умов і ресурсів України.

Посилання

1. Географія світового господарства (з основами економіки) : [навч. посіб.] / [Я.Б. Олійник та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К : Знання, 2011. – 640 с.
2. Заставний Ф.Д. Географія України. / Ф.Д. Заставний – Львів : Світ, 1994 – 472 с.
3. Нефедова Н.Є. Транспортно-логістичні мережі та системи : [навч. посіб.] / Н.Є. Нефедова – О. : ФОП Бондаренко М.О., 2014. – 160 с.
4. Одеський регіон: передумови формування, структура і територіальна організація господарства : [навч. посібник] / [авт. кол: О.Г. Топчієв [керівник], І.І. Кондратюк, В.В. Яворська та ін.] ; за ред. О.Г. Топчієва. – О. : Астропринт, 2012. – 336 с.
5. Смирнов І.Г. Транспортна логістика: [навч. посіб.] / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
6. Топчієв О.Г. Географія перед новітніми викликами і запитами: український аспект / О.Г. Топчієв, В.І. Нудельман, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 3–10
7. Топчієв О.Г. Направления полицентрического развития Одесской агломерации / А.Г. Топчиев, Н.Е. Нефедова, В.В. Яворская // Изменения городского пространства в Украине / под ред. Л.Г. Руденко. – К. : Реферат, 2013. – С. 81–93
8. Топчієв О.Г. Проблеми та перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні / О.Г. Топчієв, З.В. Тітенко, В.В. Яворська, // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору: питання методології і практики : зб. наук. пр. Інституту регіональних досліджень НАН України / відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 5 (85). – С. 3–12.
9. Топчієв О.Г. Методологічні та методичні проблеми регіоналізації Україні / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація і інтеграція в умовах суспільної трансформації : зб. наук. пр. Інституту регіональних досліджень НАН України / відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2011 – Вип. 1 (87). – С. 32–45.
10. Топчієв О.Г. Територіальна організація портової діяльності регіону у контексті формування транспортно-логістичних мереж / О.Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова // Український географічний журнал – 2013. – № 1 (81). – С. 18–26
11. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О.Г. Топчієв. – О. : Астропринт, 2005. – 632 с.
12. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / О.І. Шаблій. – Львів, Вид. центр ЛНУ, 2003. – 444 с.
13. Яворська В.В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні : [монографія] / В.В. Яворська. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014 – 384 с.
14. Россия: полное географическое описание нашего отечества : в 19 т. / [сост. Б.Г. Карпов, П.А. Федулов, В.И. Каратыгин и др.] ; под. ред. В.П. Семенов-Тян-Шанского. – Спб. : Издательство А.Ф. Девриена, 1910 – Т. 14 : Новороссия и Крым. – 1910. – 983 с.
Опубліковано
2014-12-22
Сторінки
4-12
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ