ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГЕОДЕМОГРАФІЇ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ В МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • І.В. Гукалова
  • Р.С. Молікевич
Ключові слова: демографія, геодемографія, демографічні процеси, населення, ретроспектива

Анотація

У статті висвітлюються питання місця та ролі демографічних досліджень в історичній ретроспективі. Проведено аналіз найбільш важливих робіт, які характеризують історичний шлях визначення предметного поля геодемографії та її інтеграції в комплексні медико-демографічні і суспільно-географічні дослідження.

Посилання

1. Агафонов Н.Т. О типах демографической обстановки в районах СССР / Н.Т. Агафонов // Материалы V Съезда Географического общества СССР. – Л., 1970. – С. 31–32.
2. Бодасюк А.В. Особливості демогеографічної ситуації Київського столичного регіону / А.В. Бодасюк // Сучасні проблеми географії населення в Україні : тези доп. І Всеукр. семінару з геогр. населення. – Луцьк. – 1993. – С. 141–143.
3. Бондаренко К.П. Довідник з історії України : в 3 т. / [К.П. Бондаренко, В.Р. Гордієнко, Я.Й. Грицак та ін.] ; за заг. ред. І.З. Підкови, Р.М. Шуста. – К. : Генеза, 1993– . – Т. 2. (К – П). – 1993. – 435 с.
4. Борисов В.А. Демография / В.А. Борисов. – М. : Издательский дом NOTA BENE, 1999. – 272 с.
5. Бузаров А.Ш. К вопросу о некоторых взглядах на этапы развития отечественной исторической демографии в 30–90-х годах ХХ века: постановка проблемы / А.Ш. Бузаров // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1 : «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология». – 2008. – № 2. – С. 54–58.
6. Воловик Л.М. Демографічна ситуація та міграційна активність населення Столичного регіону (на прикладі Київської області) / Л.М. Воловик // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2013. – С. 33–39.
7. Воронянський О.В. Історія України : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Воронянський. – Х. : Парус, 2005. – 544 с.
8. Голіков А.П. Географічні аспекти сучасної демографічної ситуації Харківської області / А.П. Голіков, С.О. Юрченко // Сучасні проблеми географії населення в Україні : тези доп. І Всеукр. семінару з геогр. населення. – Луцьк, 1993. – С. 150–151.
9. Грушка В.В. Зміни демографічної ситуації Дніпропетровського регіону в сучасних екологічних умовах / В.В. Грушка, О.В. Ткаченко // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2013. – С. 48–55.
10. Демографічна ситуація в Карпатському регіоні: реальність, проблеми, прогнози на XXI століття : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. М.І. Пірен. – Чернівці : Чернів. держ. ун-т, 1996. – 555 с.
11. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В.О. Джаман. – Чернівці : Рута, 2003. – 392 с.
12. Енциклопедія історії України : у 10 т. / голова ред. кол. В.А. Смолій та ін. – К. : Наукова думка, 2010– . – Т. 7 : Мл – О. – 2010. – 713 с.
13. Енциклопедія Українознавства : в 10 т. / гол. ред. В.М. Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк : Молоде Життя, 1973– . – Т. 7 : Словникова частина (ЕУ-II). – 1973. – 4016 с.
14. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні : [навчальний посібник] / Я.І. Жупанський. – Львів : Світ, 1997. – 267 с.
15. Журба О.І. Ф.Й. Туманський / О.І. Жупанський // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 124–137.
16. Заставний Ф.Д. Населення України / Ф.Д. Заставний. – Львів : МП «Край», 1993. – 224 с.
17. Заставний Ф.Д. Географія України : у 2 кн. [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1994– . – Кн. 2. – 1994. – 472 с.
18. Захарова О.Д. Исследования демографических процессов и детерминации рождаемости О.Д. Захарова // Социология в России. / ред. В.А. Ядова. – М. : Издательство «На Воробьевых», 1996. – С. 119–146.
19. Козловець А.А. Просторова диференціація особливостей статево-вікової структури населення Херсонської області / А.А. Козловець, І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства : зб. наук. праць. – Вип. 1. – Херсон : ПП Віноградов Г.О. 2005. – С. 67–76.
20. Махорін Г.Л. Основи демографії : [курс лекцій] / Г.Л. Махорін. – Житомир : Видавництво «Волинь», 2009. – 96 с.
21. Мезенцева Н.І. Депопуляція населення Кіровоградської області: сучасний стан та наслідки / Н.І. Мезенцева, І.О. Мостова // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2013. – С. 133–139.
22. Мекшун Л.М. Роль української земської статистики у створенні групових та комбінаційних таблиць у кінці XIX ст. / Л.М. Мешкун // Сіверянський літопис. – 2002. – № 6. – С. 145–148.
23. Мордвінов О.Г. Тенденції в демографічній ситуації Чернігівської області / О.Г. Мордвінов // Сучасні проблеми географії населення в Україні : тези доп. І Всеукр. семінару з геогр. населення. – Луцьк, 1993. – С. 149–150.
24. Наконечна Г.Ф. Демографічна ситуація як чинник і результат економічної безпеки / Г.Ф. Наконечна // Наукові записки ТНПУ. Серія «Географія». – Тернопіль : СМП «Тайп». – Вип. 30. – № 2. – 2011. – С. 100–105.
25. Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті : [монографія] / [Є.А. Черкез, Я.М. Біланчин, Є.Н. Красєха та ін.] ; наук. ред. М.О. Подрезова, О.Г. Топчієв. – О. : Астропринт, 2010. – 104 с.
26. Переписи населення // Енциклопедія Українознавства : в 10 т. / за ред. В.М. Кубійовича. – Львів : НТШ, 1996– . – Т. 6. – 1996. – С. 2011–2013.
27. Петрук С.Л. Демографічна ситуація в Житомирської області: її вплив на розвиток малих міст / С.Л. Петрук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 480–481 : Географія. – Чернівці : Рута, 2009. – С. 142–145.
28. Питюренко Е.И. Исследование географических проблем населения Украинской ССР / Е.И. Питюренко, Н.И. Фащевский, А.Г. Старостенко // Развитие географической науки в Украинской ССР : сб. науч. тр. / редкол.: А.М. Маринич, М.М. Паламарчук (отв. ред.). – К. : Наукова думка, 1990. – С. 101–105.
29. Платонов Ю.П. Народы мира в зеркале геополитики (структура, динамика, поведение) : [учебное пособие] / Ю.П. Платонов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 432 с.
30. Покшишевский В.В. География населения СССР / В.В. Покшишевский, С.А. Ковалев. – М. : Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1962. – 227 с.
31. Прибиткова І.М. Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року / І.М. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 3. – С. 133–142.
32. Професор Володимир Кубійович / Упорядн. О. І. Шаблій. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
33. Пушміна Ю. М. Демографічна ситуація Чернігівщини // Сучасні проблеми географії населення в Україні. - Тези доп. І Всеукр. семінару з геогр. населення. - Луцьк. - 1993.- С. 138-139.
34. Сегида Е.Ю. Социально-демографические особенности Харьковского региона / Е.Ю. Сегида, Л.Н. Немец // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2013. – С. 182–186.
35. Фащевський М.І. Геодемографічна ситуація в Україні / М.І. Фащевський // Сучасні проблеми географії населення в Україні : тези доп. І Всеукр. семінару з геогр. населення. – Луцьк, 1993. – С. 118–120.
36. Федоров Г.М. Географические аспекты изучения экономико-демографической обстановки / Г.М. Федоров // Известия Всесоюзного географического общества. – 1976. – Т. 108. – Вып. 4. – С. 311–316.
37. Федюк О.М. Українська суспільна географія: друга половина ХХ – початок ХХІ століття : [монографія] / О.М. Федюк. – К. : ТОВ «Бланксервіс-Плюс», 2014. – 208 с.
38. Шаблій О.І. Валентин Садовський як український економіко-географ / О.І. Шаблій // Український географічний журнал. – 1997. – № 1. – С. 51–55.
39. Шелестoв Д.К. Демография: история и современность / Д.К. Шелестов. М. : Наука,1983. – 350 с.
40. Экономическая и социальная география СССР: история и современное развитие : [книга для учителя] / сост. Т.Е. Губанова. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1987. – 542 с.
41. Яворська В.В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні : [монографія] / В.В. Яворська. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 224 с.
42. Яворська В.В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні: теоретико-методологічні аспекти : автореф. дис. ... докт. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / В.В. Яворська ; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – О., 2014. – 40 с.
Опубліковано
2014-12-22
Сторінки
36-44
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ