МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ»

  • І.О. Пилипенко
Ключові слова: географічний простір, геопросторова парадигма, центр, периферія

Анотація

Виявлено гносеологічні аспекти дослідження систем типу «центр – периферія» в
контексті геопросторової парадигми. Показано, що геопросторова парадигма як
міждисциплінарна загальнонаукова методологія дозволяє найповніше характеризувати системно-структурні, динамічні, функціональні аспекти виникнення й підтримання геопросторової неоднорідності та описати їх у контексті концепції «центр – периферія». Обґрунтовано, що гносеологічні моделі дослідження систем «центр –
периферія» включають реальну, перцептуальну та концептуальну модель, виділення яких відображає пізнання людиною протягом життя географічної диференціації, спочатку позиційної (ареальної, територіальної), а потім аналітичної, ознакової, та їх науковий опис.

Посилання

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М. : Мысль, 1983. – 350 с.
2. Голубчик М.М. География, региональные исследования и региональная наука / М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н. Максимов, А.М. Носонов // Регионоведение. – Саранск, 2000. – № 3–4. – С. 142–146.
3. Дзенис З.Е. Методология и методика социально-экономгеографических исследований / З.Е. Дзенис. – Рига : Зинатне, 1980. – 262 с.
4. Замятин Д.Н. Метагеография: пространство образов и образы пространства / Д.Н. Замятин. – М. : Аграф, 2004. – 512 с.
5. Матвієнко В.М. Етапи і напрямки формування української суспільно-географічної думки / В.М. Матвієнко // Історія української географії: всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. – Вип. 2. – С. 77–82.
6. Мажар Л.Ю. Территориальные социально-экономические системы и региональное развитие / Л.Ю. Мажар, А.И. Чистобаев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7 «Геология. География». – 2006. – Вып. 1. – С. 80–89.
7. Немец К.А. Информационное взаимодействие социальных и природных систем : [монография] / К.А. Немец. – Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 428 с.
8. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2001– . – Т. 3 : А–К. – 2001. – 864 с.
9. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : [навч. посібник] / О.Г. Топчієв. – О. : Астропринт, 2005. – 632 с.
10. Шевченко В.О. Центризм та центричність в географії / В.О. Шевченко. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 160 с.
Опубліковано
2014-12-22
Сторінки
45-51
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ