ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНА УРБАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • Н.В. Омельченко
Ключові слова: місто, урбанізація, концепції урбанізації, соціальний аспект урбанізаціЇ

Анотація

Статтю присвячено відображенню різних тлумачень поняття «урбанізація» з позиції часових особливостей. Виділено важливі концепції урбанізації, націлені на пошук оптимальних варіантів системи розселення та інструментів її регулювання. Особливу увагу приділено сучасним визначенням науковцями поняття урбанізації як
соціально-географічного процесу. 

Посилання

1. Гречана С.І. Економічний та соціальний розвиток сучасного міста : [монографія] / С.І. Гречана. – Луганськ : Ноулідж, 2011. – 194 с.
2. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація / І.В. Гукалова. – К. : Ін-т географії Національної академії наук України, 2009. – 346 с.
3. Кодін В.О. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього і середньовічного Сходу : [навч. посібник] / В.О. Кодін, П.В. Панов. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 122 с.
4. Мазур Л.Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина ХІХ – ХХ в.) / Л.Н. Мазур. – Екатеринбург : Из-во Уральского ун-та, 2012. – 472 c.
5. Майергойз И.М. Географическое учение о городах / И.М. Майергойз. – М. : Наука, 1987. – 118 с.
6. Майергойз И.М. География и урбанизация / И.М. Майергойз, Г.М. Лаппо // Вопросы географии : сб. статей / отв. ред. : Г.М. Лаппо и др. – М. : Мысль, 1974. – № 96 : Урбанизация мира. – С. 5.
7. Мировая урбанизация: географические проблемы : сб. науч. трудов. – М. : Московский филиал Географического общества СССР, 1989. – 80 с.
8. Покляцький С.А. Місто як міждисциплінарний об’єкт вивчення: еволюція наукових підходів / С.А. Покляцький // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 553–554 : Географія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 135–142.
9. Степаненко А.В. Города в условиях развитого социализма / А.В. Степаненко. – К. : Наукова думка, 1981. – 294 с.
10. Танчин І.З. Соціологія : [навч. посібник] / І.З. Танчин. – Львів : УАД, 2005. – 360 с.
Опубліковано
2014-12-22
Сторінки
59-62
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ