МЕТОДИКА МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

  • Р.С. Молікевич
Ключові слова: суспільне здоров’я, медико-демографічна ситуація, медико-географічне дослідження, індикатор ризику смертності, індекс демографічної напруженості, анкетне опитування

Анотація

Статтю присвячено розгляду алгоритму дій під час проведення медико-географічного дослідження стану здоров’я населення регіону. За авторською методикою розроблено та описано п’ять етапів проведення дослідження: етап збору та опрацювання даних щодо стану здоров’я, відтворення населення у регіоні дослідження; етап здійснення систематизації даних за блоками показників, аналіз динамічних рядів, картографічна візуалізація зібраної інформації; етап характеристики передумов та чинників впливу на здоров’я населення; етап компонентної та інтегральної оцінки стану здоров’я населення; етап формування пріоритетних напрямів збереження здоров’я і поліпшення регіональної медико-демографічної ситуації.

Посилання

1. Ватлина Т.В. Медико-географический атлас-монография Смоленской области / Т.В. Ватлина ; под ред. С.П. Евдокимова, С.М. Малхазовой, Е.И. Каманина. – Смоленск, 2011. – 104 с.
2. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація / І. В. Гукалова. – К., 2009. – 347 с.
3. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки / А.Г. Исаченко. – М. : Академия,
2004. – 400 с.
4. Молікевич Р.С. Методичні особливості суб’єктивної оцінки здоров’я в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області) / Р.С. Молікевич // Економічна та соціальна географія. – К., 2015. – Вип. 74. – С. 34–44.
5. Молікевич Р.С. Регіональні особливості суб’єктивної оцінки здоров’я населення Херсонської області / Р.С. Молікевич // Регіональні проблеми України. Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць за матер. VI Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Херсон, 8–9 жовтня 2015 р.) / за ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової. – Херсон : ПП Вишемирський, 2015. – С. 275–283.
6. Петравчук Л.В. Медико-демографічні показники здоров’я населення м. Києва / Л.В. Петравчук, Н.Г. Першина, Л.А. Іванова / Демографічна та медична статистика України у ХХІ столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці : матер. конфер. / голов. ред. ВП. Неділько. – К., 2004. – С. 70–72.
7. Прицюк Н.І. Демогеографічна ситуація українсько-польського пограниччя : автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»/ Н.І. Прицюк. – Л., 2005. – 20 с.
8. Прохоров Б.Б. Медико-демографическая классификация регионов России / Б.Б. Прохоров, В.С. Тикунов // Проблемы прогнозирования. –2005. – № 5. – С. 142–151.
9. Рогозинская Н.С. Комплексные индикаторы для анализа причин смертности населения / Н.С. Рогозинская [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uacm.kharkov.ua/download/2013_10/108-116_Kozak_Rogozynska_10_color_sc_P.pdf.
10. Сегіда К.Ю. Передумови та чинники демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми /К.Ю. Сегіда // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2009. – Вип. 9 (2). – С. 185–191.
11. Солодухо Н.М. Методология ситуационного подхода в научном познании / Н.М. Солодухо // Фундаментальные исследования. – М., 2005. – № 8. – С. 85–88.
12. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О.Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.
13. Трифонова Т.А. Региональное медико-экологическое зонирование / Т.А. Трофимова, Н.В. Селиванова, А.Н. Краснощекова, О.Н. Сахно. – Владимир : ВладимирПолиграф, 2007. – 80 с.
14. Яворська В.В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні / В.В. Яворська. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2013. – 384 с.
Опубліковано
2019-03-26
Сторінки
75-84
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ