АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ВІКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • В.В. Яворська
  • О.І. Ніколаєва
  • С.О. Шулевський
Ключові слова: Геодемографічна процес, структурні деформації, демографічні хвилі, статевовікова структура, регіональні відмінності

Анотація

Розглянуто структурно-вікові зрушення населення України на прикладі графіка деформації піраміди 2001 р. Визначено, що значні масштаби структурних деформацій, зокрема негативні відхилення у вікових пірамідах, пов’язані з катастрофічними втратами населення та відповідними демографічними хвилями. Розроблено й апробовано методику кількісного аналізу статево-вікових пірамід. Проаналізовано причини негативних і позитивних деформацій в Україні в цілому та в кожному окремому регіоні. Систематизовано регіони за інтенсивністю та амплітудами структурновікових деформацій, виділено три основні групи та як приклад охарактеризовано однин обласний регіон із кожної групи Здійснено аналіз структурних деформацій населення України та її регіонів.

Посилання

1. Курило І.О. Деякі демографічні передумови формування економічної активності та соціальної стратифікації населення України / І.О. Курило // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 8. – С. 19–25.
2. Курило І.О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації : [монографія] / І.О. Курило. – К. : ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, 2006. – 472 с.
3. Пирожков С.И. Демографические процессы и возрастная структура населения / С.И. Пирожков. – М. : Статистика,1976. –135 с.
4. Стешенко В.С. Когортна народжуваність і плідність жінок України / В.С. Стешенко // Демографічні дослідження. – 2003. – Вип. 25. – С. 9–33.
5. .Шевчук П.Є. Закономірності формування статево-вікової структури населення України П.Є. Шевчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_ Gum/Dtse/2009_2/p_39-47.pdf.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
37-45
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ