СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ» З ПОЗИЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

  • Р.С. Молікевич
Ключові слова: медико-демографічна ситуація, геодемографічна ситуація, суспільне здоров’я

Анотація

У статті розкрито питання структури категорії «медико-демографічна ситуація». Розглянуто групи показників, характеристик і факторів ризику (географічних передумов), які застосовуються під час дослідження цієї категорії в межах суспільногеографічного підходу.

Посилання

1. Майстер А. Сучасна геодемографічна ситуація в Маневицькому районі Волинської області / А. Майстер, В. Лажнік // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 15. – С. 66–77.
2. Общественное здоровье и здравоохранение : [учебник] / В. Медик, В. Юрьев. – 3-е изд., перераб. и доп. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 288 с.
3. Прицюк Н. Демогеографічна ситуація українсько-польського пограниччя : автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Н. Прицюк ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 20 с.
4. Сегіда К. Передумови та чинники демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми / К. Сегіда // Часопис соціально-економічної географії. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 9(2). – С. 185–191.
5. Солодухо Н. Методология ситуационного подхода в научном познании / Н. Солодухо // Фундаментальные исследования: научно-теоретический журнал Российской Академии Естествознания. – М., 2005. – № 8. – С. 85–88.
6. Топчієв О. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Топчієв. – О. : Астропринт, 2005. – 639 с.
7. Черковец М. Роль социально-экономических факторов в формировании здоровья населения Центральной России : автореф. дисс. … канд. географ. наук : спец. 25.00.24 «Экономическая, социальная и политическая география» / М. Черковец ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2003. – 27 с.
8. Яворська В. Регіональні геодемографічні процеси в України: теоретико-методологічні аспекти : автореф. дис. … докт. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / В. Яворська ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2014. – 40 с.
9. Яворська В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні : [монографія] / В. Яворська. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 384 с.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
57-63
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ