ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАКОРДОННІ ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА»

  • Г.Ю. Нападовська
Ключові слова: територіальна громада, суспільство, місцеве самоуправління, адміністративно-територіальний устрій

Анотація

У статті розглянуто закордонні підходи до дефініції поняття «територіальна громада», зокрема наведено основні ознаки поняття «громада». Проаналізовано основні методики і підходи до визначення поняття «територіальні громади» в Україні. Визначено головні структурні елементи, які простежуються у кожній дефініції територіальної громади, а саме соціальна взаємодія, територія і загальний зв’язок.

Посилання

1. Баймуратов М. Правовий статус територіальної громади в Україні: теоретичні та практичні
проблеми / М. Баймуратов // Муніципальний рух: новий етап розвитку : матер. VII Всеукр. муніцип. слухань (м. Бердянськ, 6–8 верес. 2002 р.). – С. 368–371.
2. Батанов О. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / О. Батанов // Вісник ЦВК. – 2008. –№ 2. – С. 51.
3. Безуглий О.В. Світовий досвід організації сталого розвитку територіальної громади / О.В. Безуглий // Теорія та практика державного управління. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – Вип. 3 (15). – С. 153–158.
4. Безуглий О.В. Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку : автореф. дис. … канд. держ. упр. : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / О.В. Безуглий. – Харків, 2009. – 17 с.
5. Основи сталого розвитку територіальної громади : [навч. посіб.] / [І.Р. Залуцький, Р.Л. Брусак, Б.М. Шевчук та ін.]. – К. : НАДУ, 2008.
6. Конституція України від 28.06.1996 р. – К. :Преса України, 1997. – 80 с.
7. Кравченко В.І. До питання про сучасну концепцію місцевого самоврядування / В.І. Кравченко // Переваги місцевого самоврядування : матер. Міжнар. конф. (м. Ірпінь, 29–30 трав.2001 р.). – С. 147–157.
8. Лиска О. Закордонні підходи до визначення поняття «територіальна громада» / О. Лиска // Вісник державної служби України. – 2007. – Вип. 4. –С. 23–27.
9. Молодожен Ю.Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України / Ю.Б. Молодожен // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету. – 2006. – № 2. – С. 347–352. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.univer.km.ua/visnyk/1100.pdf.
10. Мороз О.Ю. Територіальна громада: сутність становлення та сучасні українські реалії / О.Ю. Мороз // Науковий вісник «Демократичне врядування» – 2008. – Вип. 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf.
11. Павлюк А.П. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування / А.П. Павлюк, Д.І. Олійник. О.А. Баталов, О.І. Дацко, І.В. Валюшко, С.Ю. Барвіцький. − К. : НІСД, 2016. − 61 с.
12. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 170.
13. Тітенко З.В. Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального устрою обласного регіону (на прикладі Одеської області) :
автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 / З.В. Тітенко ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 20 с.
14. Gerber J.D. The role of Swiss civic corporations in land use planning. Environment and Planning / J.D. Gerber, S. Nahrath, Р. Csikos, Р. Knoepfel. – 2011. – P. 185–204. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=a43293.
15. Hillery G.A. Definitions of Community: Areas of Agreement / G.A. Hillery // Rural Sociology. – 1995. –Vol. 20. – Іss. 2. – P. 111–123.
16. Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action /Е. Ostrom. – Cambridge University Press, 1990. – 270 p. ; Ostrom Е. Collective Action and the Evolution of Social Norms / Е. Ostrom // The Journal of Economic Perspectives. – 2000. – Vol. 14. – No. 3. – Р. 137–158 ; Ostrom Е. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic System /Е. Ostrom. – 2009.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
85-88
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ