ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КАРКІНІТСЬКОЇ ЗАТОКИ

  • О.В. Давидов
  • І.Ю. Журавська
Ключові слова: антропогенна трансформація, берегова смуга, водно-болотне угіддя, рекреаційні землі, екологічний стан

Анотація

Статтю присвячено особливостям антропогенної трансформації на території акваторії Каркінітської затоки. Висвітлено основні напрями діяльності, які мають негативний вплив на водне середовище та функціонування об’єктів природнозаповідного фонду. Визначено вплив сільськогосподарських угідь та активного видобування корисних копалин на біорізноманіття прилеглих територій.

Посилання

1. Александров Б.Г. Экологические последствия антропогенного преобразования прибрежной акватории Черного моря в ХХ веке / Б.Г. Александров // Исследование береговой зоны морей : сб. научн. трудов / гл. ред. Ю.Д. Шуйский. – К. : Карбон ЛТД, 2001. – С. 25–34.
2. Біланчин Я.П. Ландшафтно- і грунтово-екологічні наслідки зрошення в степовій зоні півдня України / Я.П. Біланчин // Україна та глобальні процеси: географічний вимір / за ред. П.Г. Шищенко. – К. ; Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2000. – Т. 3. – С. 71–73.
3. Давидов О.В. Вплив іригаційних каналів на розвиток берегової зони вітроприсушних берегів на Чорному морі / О.В. Давидов // Актуальні екологічні проблеми півдня України : збірник наукових праць / редкол. : О.В. Давидов та ін. ; Херсон. держ. ун-т ; Ін-т природознавства. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2006. – С. 30–34.
4. Ушкаренко В.О. Оцінка агроекологічного потенціалу зони рисосіяння Херсонської області / В.О. Ушкаренко, В.В. Морозов, Л.М. Грановська, О.В. Морозов // Таврійський науковий вісник. – 1999. – Вип. 11. – Ч. I. – С. 10–14.
5. Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22 червня 2009 р. № 330 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0679-09.
6. Природа Херсонської області / від. ред. М.Ф. Бойко. – К. : Фітосоціоцентр, 1998. – 120 с.
7. Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / редкол. : К.М. Ситник (гол. ред.) та ін. – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.
8. Водно-болотні угіддя України : [інформаційні матеріали] / [М.П. Стеценко, Г.В. Парчук, М.Л. Клєстов, М.О. Осипова, Г.О. Мельничук, О.Л. Андрієвська] ; за ред. М.П. Стеценко. – К. : Б. в., 1999. – 312 с.
9. Шуйский Ю.Д. Основные результаты исследования влияния подводных карьеров по добыче песка на динамику берегов Черного моря / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованец, Г.С. Педан // Природные основы берегозащиты : сб. научн. трудов / отв. ред. В.П. Зенкович, Е.И. Игнатов, С.А. Лукьянова. – М. : Наука, 1987. – С. 68–82.
10. Шуйський Ю.Д. Провідні проблеми дослідження берегової зони морів, що омивають територію України / Ю.Д. Шуйский // Ерозія берегів Чорного та Азовського морів : сб. научн. трудов / відп. ред. Ю.Д. Шуйський. – К. : Карбон ЛТД, 1999. – С. 5–9.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
76-78
Розділ
ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ