ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SPATIAL PLANNING OF ECO-NET STRATEGIES IN REGIONS WITH HIGH LEVEL OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF GEOSYSTEMS

  • D.S. Malchykova
  • A.A. Ponomareva
  • R.S. Molikevych
Ключові слова: територіальне планування, використання землі, антропогенна трансформація ландшафтів, екологічні мережі, регіональний потенціал екологічної мережі

Анотація

Досліджено сучасні стадії методології перетворення просторового планування в Україні, розкрито особливості механізмів формування схем планування охорони навколишнього середовища в регіоні. Названо характерні особливості землекористування в України, описано відмінності в розвитку й типах змін землекористування в межах великих природноекономічних та адміністративних районів. Представлено досвід екологічного планування мережі на регіональному рівні на основі конкретних досліджень землекористування й визначення антропогенної трансформації регіональних екосистем. З’ясовано можливі запаси створення екомереж, характеризується регіональний потенціал створення екомереж, можливості його реалізації. Визначається, які саме землі можуть формувати регіональну екологічну мережу, названо основні функції й підходи екологічної політики та просторового планування екологічних мереж у регіонах із високою антропогенною трансформацією ландшафтів.

Посилання

1. Антипов А. Ландшафтное планирование как инструмент управления природопользованием (на примере Байкальского региона) / А. Антипов, Ю. Семенов // Известия РАН. Серия географическая. – 2006. – № 5. – С. 82–91.
2. Пространственно-временной анализ в территориальном менеджменте : [учебное пособие] : в 2 ч. / В. Боков, И. Тимченко, И. Черванев, А. Рудык ; ТНУ им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Б. и., 2005– . – Ч. 1. – 2005. – 182 с.
3. Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) / за ред. Ю. Шеляга-Сосонко. – К. : Фітосоціоцентр,2004. – 71 с.
4. Гофман К. Экономическая оценка природных ресурсов в условиях социалистической экономики / К. Гофман. – М. : Наука, 1977. – 336 с.
5. Кузнецов С. Територіальне планування і розвиток міст / С. Кузнецов, І. Ананян, Л. Богак. – Донецьк : Норд-Прес, 2008. – 334 с.
6. Ландшафтне планування в Україні : [методичні настанови] / [Л. Руденко, Є. Маруняк, О. Голубцов та ін.] ; під ред. Л. Руденка. – К. : Реферат, 2014. – 144 с.
7. Мальчикова Д. Регіональний потенціал і проблеми формування екологічної мережі / Д. Мальчикова // Економічна та соціальна географія : збірник наукових праць / ред. кол. : С. Іщук (відп. ред.) та ін. – 2010. – Вип. 60. – С. 167–174.
8. Мальчикова Д. Використання HIS/DZZ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону / Д. Мальчикова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : Б. в., 2010. – Вип. 12. – С. 123– 128.
9. Перцик Е. Районная планировка (территориальное планирование) : [учеб. пособие для студ. вузов] / Е. Перцик. – М. : Гардарики, 2006. – 398 с.
10. Проблеми формування національної екологічної мережі України : аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку Національного інституту стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor25/01.htm#a1.
11. Родоман Б. Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и рекреационных ресурсов / Б. Родоман // Ресурсы, среда, расселение / отв. ред. И. Комар ; Ин-т географии АН СССР. – М. : Наука, 1974. – С. 150–162.
12. Розробка проекту регіональної програми формування національної екологічної мережі Одеської області : [науковий звіт] / О. Топчієв та ін. – О. : Південний науковий центр, 2003. – 67 с.
13. Шищенко П. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании / П. Шищенко. – К. : Фитосоциоцентр, 1999. – 283 с.
14. Топчиев А. Геоэкология: географические основы природопользования / А. Топчиев. – О. : Астропринт, 1996. – 392 с.
15. Топчієв О. Планування території : [навчальний посібник] / О. Топчієв, Д. Мальчикова. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2014. – 268 с.
16. Владимиров В. Рациональное использование территории и охрана окружающей среды в районной планировке / В. Владимиров. – М. : Знание, 1979. – 32 с.
17. Исаченко А. Природопользование, ландшафтоведение и ландшафтное планирование / А. Исаченко // Известия Русского географического общества. – 2008. – Т. 140. – Вып. 3. – С. 1–15.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
92-107
Розділ
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ