БЕЗРОБІТТЯ ЯК ЧИННИК НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В РЕГІОНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Ю.А. Перегуда
Ключові слова: середній клас,, територіальні структури, регіональний аналіз, соціальноекономічна нерівність, бідність, суспільно-географічне дослідження, кореляційний аналіз

Анотація

Метою статті є аналіз безробіття як чиннику, що впливає на формування середнього класу з позиції суспільно-географічного дослідження. У статті проведено аналіз та узагальнено результати наукових досліджень щодо питання формування середнього класу. Відзначено, що пріоритетність розвитку середнього класу та необхідність вивчення основ із позиції суспільної географії має за мету розкрити у сучасній науці підходи до визначення цього явища в просторово-часовому аспекті та окреслює економіко-географічні аспекти досліджуваного явища. Здійснено кореляційний аналіз, що дозволяє встановити наявність взаємозв’язку між показниками, визначити силу та напрям їх взаємодії. Зосереджується увага на висвітленні показників, які мають вплив на розвиток середнього класу в межах Столичного макрорайону України під час проведення суспільно-географічного дослідження.

Посилання

1. Баб’як Г.П. Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах
переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської області) : дис. ... канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 / Г.П. Баб’як ; Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – 227 с.
2. Баланда А.Л. Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія,
практика : автореф. дис. ... докт. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / А.Л. Баланда ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – К., 2008. – 40 с.
3. Безпала О.В. Особливості розвитку ринку праці столичного суспільно-географічного району : дис. ... канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / О.В. Безпала ; КНУТШ. – К., 2009.
4. Головне управління статистики у Київській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://kievobl.ukrstat.gov.ua.
5. Головне управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chernigivstat.gov.ua/.
6. Головне управління статистики Житомирської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt.ukrstat.gov.ua/.
7. Ковальчук А.И. Социально-экономические факторы формирования среднего класса в современных условиях : дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.03 / А.И. Ковальчук. – Тюмень, 2010. – 156 с.
8. Лібанова Е.М. Соціальна стратифікація українського суспільства: спроба статистичного визначення та вимірювання / Е.М. Лібанова // Український соціум. – 2003. – № 1 (2). – C. 146–164.
9. Пістун М.Д. Основні передумови формування і реалізації регіональної політики в Україні / М.Д. Пістун, В.О. Тьорло, К.В. Мезенцев // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 114–117.
10. Ткаченко Л. Середній клас та ринок праці / Л. Ткаченко // Праця і зарплата. – 2009. – № 8. –
С. 4–5.
11. Штокало Я.Ю. Рівень життя населення регіону (суспільно-географічні аспекти дослідження на прикладі Тернопільської області) : дис. ... канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 / Я.Ю. Штокало ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 227 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
89-93
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ