DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2000–2012 (KONWERGENCJA REGIONALNA)

  • J. Rudewicz

Анотація

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza przestrzennego rozkładu wartości PKB dla podregionów w Polsce. Analiza rozkładu przestrzennego dotyczyła również dynamiki zmian PKB w latach 2000–2012. Na podstawie obliczeń wartości wskaźnika odchyleń od średniej dynamiki zmian dla Polski wyszczególniono typy podregionów ze względu na tempo/dynamikę i wyjściowy poziom PKB per capita. Dokonano także agregacji podregionów z uwagi na podejmowane w Polsce dyskusje ekonomiczne i porównano ich rozwój latach 2000–2012. Dodatkowo obliczono wskaźnik konwergencji ı, jako miarę zróżnicowania rozwoju Polski w układzie przestrzennym.

Посилання

1. Informacja dotycząca wdrożenia ESA 2010 w statystyce monetarnej i finansowej Publikowanej przez Narodowy Bank Polski. NBP(https://www.nbp.pl) dostęp 09.2015.
2. European system of accounts ESA 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz.U. z 2014 r., poz. 1992).
4. Rokicki B. 2015, Regionalne deflatory w Polsce PPP oraz ich wykorzystanie, [w:] Ekonomista nr1, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 76.
5. Głównymi beneficjentami Funduszu Spójności są regiony o średnim PKB na mieszkania wynoszącym mniej niż 75,00 % średniej dla UE.
6. Gajewski P, 2008,Teoria konwergencji czy dywergencji rozwoju regionalnego, [w:] E. Kwiatkowski (red.) Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71.
7. Dokument pt. Program Operacyjny Polska Wschodnia lata 2014–2020. (https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl) dostęp 09.2015.
8. Kossowski T., 2009. Konwergencja przestrzenna – aspekty teoretyczne (w:) P. Churski (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych – varia vol. II. Biuletyn IGSEiGP,Uniwersytetim. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań, s. 10.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
29-36
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ