АДАПТИВНИЙ ТУРИЗМ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ

  • О.О. Бейдик
  • А.Л. Мельничук
  • О.І. Топалова
Ключові слова: адаптивний туризм, діагностика, науково-методологічні підходи, класифікація, понятійно-термінологічний апарат,, картографічне та структурно-логічне моделювання

Анотація

Проведено діагностику адаптивного туризму – виявлені та систематизовані науково-методологічні підходи його суспільно-географічного аналізу, запропоновано класифікацію та поглиблено поняттєво-термінологічний апарат адаптивного туризму, проаналізовано динаміку чисельності інвалідів за регіонами України, розроблено ряд картографічних і структурно-логічних моделей адаптивно-туристської проблематики, стосовно якої визначено структуру масиву міждисциплінарних публікацій. Окреслено структуру «методологічного поля» та стратегічні пріоритети розвитку адаптивного туризму.

Посилання

1. Accessible Israel. Tour routers for the disabled // Internet-portal Flash books [Electronic resource]. – Mode of access: http: // goisrael.com /other / flashbooks / all/accessiblesraelenglish/index.html.
2. Арсененко И.А. Занятия параклимбингом в условиях искусственного горного рельефа в системе реабилитации инвалидов / Арсененко И.А., Топалова О.И. // Scientific letters of academic society of Michal Buludansky. – 2013. – Vol. 1. – № 4. – С. 10–13.
3. Арсененко И.А. Перспективы развития параклимбинга в Карпатско-Подольском ресурсно-туристском районе Украины / Арсененко И.А., Байтеряков О.З., Топалова О.И. // Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов. Материалы международной научно-практической конференции 20-21 ноября 2014 года. – Псков: Изд. Псков ГУ, «ЛОГОС Плюс», 2014. – С. 120–123.
4. Ахметшин А.М. Туризм как нетрадиционный метод реабилитации и оздоровления инвалидов и пожилых людей в условиях рыночной экономики / А.М. Ахметшин. – Уфа: БРО ВОИ, 2000. – 92 с.
5. Бейдик О.О. Класифікація та нові типи адаптивного туризму : матеріали ІІ-ї міжнарод. науково-практичної конференції [«Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку»] (Черкаси, 16 вересня 2014 р.) / О.О. Бейдик, О.І. Топалова – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 8-13.
6. Бейдик О.О. Ререаційні ресурси України : Навчальний посібник. – 3-є видання перероб. та допов / О.О. Бейдик – К. : Альтерпрес, 2011. – 462 с.
7. Бейдик О.О. Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму // Часопис картографії: Збірник наукових праць // Бейдик О.О., Орещенко А.В., Зяблова А.О., Топалова О.І. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 11. – С. 106–114.
8. Бейдик О.О. Оцінка природних рекреаційно-туристських ресурсів регіону для організації адаптивного туризму / Бейдик О.О., Вакуленко Д.П., Землякова А.О., Топалова О.І. // Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 56-59.
9. Бейдик О.О. Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії / О.О. Бейдик, О.М. Ліщишина. – К.: «Київський університет», 1997. – 119 с.
10. Бейдик О.О. Структурно-логічні моделі як важіль аналізу адаптивного туризму : матеріали ІV всеукр. науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми розвитку суспільної географії»] / Бейдик О.О., Топалова О.І., Михалюк М.М., Опанасюк К.І. – Київ, 2014 – С. 32–34.
11. Берг Л.С. Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей/ Л.С. Берг. – Петербург: Государственное издательство, 1922. – 306 с.
12. Бойко М.Ф. Використання екологічних стежин для екологічної освіти студентів / М.Ф. Бойко // Екологічна освіта і виховання: досвід і перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 181–185.
13. Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів [Електронний ресурс] / режим доступу: http://kvpu.org.ua/uk/about/profunions/18/vseukrainska-profspilka-pracezdatnikh-invalidiv
14. Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : дис... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гордієнко Г.М. ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 237 с.
15. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н.Гумилев. – АСТ: Астрель, 2005. – 512 с.
16. Дмитрук О.Ю. Екотуризм: Навч. посіб. / Дмитрук О.Ю., Дмитрук С.В. – К: Альтерпрес, 2009. – 358 с.
17. Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники») / Дідух Я.П., Єрмоленко В.М., Крижанівська О.Т. та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 88 с.
18. Журавко А. Движение инвалидов в гражданском обществе / Алексей Журавко. – Киев : Інститут стратегічної політики, 2006. – 136 с.
19. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» [Елекроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12
20. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [Електронний ресурс] / режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2961-15.
21. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» [Електронний ресурс] / режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/796-12.
22. Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс] / режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95.
23. Конвенція про права інвалідів (неофіційний переклад) : резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН / (неофіційний переклад) : Організація Об'єднаних Націй. – Київ, 2009. – 48 с.
24. Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін.; під ред. Л.Г. Руденка. – К. : Реферат, 2014. – 144 с.
25. Лесько О.Й. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення) : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.09.01 / Лесько О.Й. ; Нац. акад.наук України ; Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ, 2003. – 20 с.
26. Байтеряков О.З. .Методичні розробки для практичних і самостійних робіт з курсу «Спеціальний та адаптивний туризм» / Автори-укладачі: Байтеряков О.З., Топалова О.І. //– Мелітополь: МГПУ, 2014. – 38 с.
27. Національна доповідь про становище осіб з інвалідністю в Україні [Елекроний ресурс]. – Режим доступу: http:// rodyna.at.ua/files/st.doc.
28. Пиратинский А.Е. Методы организации учебно-тренировочного процесса по скалолазанию среди спортсменов-инвалидов по зрению / А.Е. Пиратинский. – Санкт-Петербург , 2011. – 25 с.
29. Розвиток адаптивного туризму [Електронний ресурс] / режим доступу: http://sath.org/history/society/20120615/320692936.html
30. Сажнев М.Л. История развития инвалидного туризма в мире и в Украине / Сажнев М.Л., Хрущ Ю.М., Озмитель Д.Д. // Науковий часопис НПУ М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Вип. 14(26) – С. 213 – 215.
31. Сигида Е.А. Адаптивный туризм – социальное направление развития туристических услуг / Сигида Е.А. – Москва, 2003. – 84 с.
32. Статистичний збірник «Регіони України», 2014 (Частина 1). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. ukrstat.gov.ua.
33. Топалова О.І. Місце адаптивного туризму в етноландшафтному просторі / Топалова О.І. / Міжнародна науково-практична конференція: Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. – Мелітополь, 2014. – С 63–66.
34. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник / Топчієв О. Г. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
35. Універсальна десяткова класифікація. У двох томах. Книга 1. Таблиці. – Київ, «Книжкова палата». – 2000. – С. 274.
36. Фудорова О.М. Вища освіта осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні: освітня інклюзія чи міф? : (соціологічний вимір) / Фудорова О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2012. – 228 с.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
51-62
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ