ВИТОКИ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОСОФІЧНОЇ ДУМКИ

  • Ю.О. Кисельов
Ключові слова: геософічна думка, Україна, геопростір, українська національна територія, межі

Анотація

Розглянуто витоки української геософічної думки за старокиївської та козацької доби. Наго- лошено, що першими творами давньоукраїнської літератури, що містили географічну інформацію та мали геософічний зміст, були «Літопис Аскольда» та «Повість минулих літ». Відзначено, що в подальшому українська геософічна думка розвивалася на початку Нового часу у працях Петра Могили та Феофана Прокоповича. Акцентовано на великому значенні антропогеографічних і геополітичних праць академіка Степана Рудницького для розвитку української геософії. Зазначено його погляди на сакрально-географічну роль окремих ландшафтів. З геософічної перспективи схарактеризовано зміст балто-чорноморської геополітичної доктрини. Окреслено погляди акад. С. Рудницького на проблему природних («готових») і штучних («неготових») міждержавних кордонів. Охарактеризовано його погляд на структуру українського національного геопростору, що складається із серцевинних, межових (заселених спільно із сусідніми етносами) і колоніальних (компактно замешканих діаспорою) територій. Описано та схарактеризовано зміст чорноморської геополітичної доктрини Юрія Липи. Наголошено на значенні степу в просторовому розвиткові України, окресленому з геософічної точки зору В’ячеславом Липинським, Євгеном Маланюком і Юліяном Вассияном. Розглянуто внесок професора Володимира Кубійовича в генезу української геософічної думки. Наголошено на розвитку ним наукових ідей Степана Рудницького. Також зазначено, що погляди на межі української національної території С. Рудницького та В. Кубійовича відображені на мапах «Атласу українських і сумежних країв». Окреслено еволюцію ідей В. Кубійовича щодо організації українського національного геопростору, зумовлену геополітичними змінами в Європи й цілому світі. Згадані його погляди на Україну як «країну меж». Наголошено на впливі транспортно-географічного чинника на геософічну долю України. Зазначено щодо співвідношення Іваном Лисяком-Рудницьким західних і східних впливів на державно-політичну самоорганізацію України. Схарактеризовано роль праць професора Олега Шаблія в розвиткові української геософічної думки та вивченні її витоків.

Посилання

1. Атляс українських та сумежних країв / за ред. проф. В. Кубійовича. – Львів, 1938. – 100 с.
2. Борисова О.В. Соціально-історична антропологія : навч. посібник / Ольга Борисова. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 328 с.
3. Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда / Михайло Брайчевський. – К. : Укр. центр духовної культури, 2001. – 132 с.
4. Вассиян Ю. Твори. Т. І. Степовий Сфінкс: Сусп.-філос. нариси / Юліян Вассиян. – Торонто : Євшан-Зілля, 1972. – 288 с.
5. Грушевський М.С. На порозі Нової України: гадки і мрії / Михайло Грушевський. – К. : Наук. думка, 1991. – 128 с.
6. Дергачёв В.А. Раскалённые рубежи: очерки маргинальной коммуникативности / В.А. Дергачёв. – Одесса : Астропринт, 1998. – 102 с.
7. Дністрянський М.С. Теоретичні основи етногеополітики / М.С. Дністрянський. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 500 с.
8. Кисельов Ю.О. Геософічне значення наукової спадщини професора Володимира Кубійовича / Юрій Кисельов // Історія української географії. Всеукр. науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – Вип. 22. – С. 20–25.
9. Кисельов Ю.О. Основи геософії: проблеми теорії та методології / Ю.О. Кисельов. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 208 с.
10. Кисельов Ю.О. Суспільно-географічні основи теоретичних та прикладних геософічних досліджень в Україні / Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. геогр. наук / Кисельов Ю.О. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 36 с.
11. Кубійович В. Том І. Наукові праці / Володимир Кубійович // упоряд. і вступ. стаття проф. Олега Шаблія. – Париж ; Львів : Фенікс, Укр. акад. друкарства, 1996. – 800 с.
12. Липа Ю.І. Чорноморська доктрина / Юрій Липа // Всеукраїнська трилогія. Т. ІІ / [кер. проекту Василь Яременко]. – К. : МАУП, 2007. – 392 с.
13. Липинський В.К. Повне видання творів, архів, студії : у 25 т. Т. 3: Україна на переломі 1657–1659: замітки до історії українського державного будівництва ХVІІ-м столітті / В. Липинський ; ред. Я. Пеленський. – Філадельфія : СхідноЄвропейський дослідний ін-т В.К. Липинського. – 1991. – 346 с.
14. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом : пер. з англ. // Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе : в 2 т. / Іван Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 1. – 554 с.
15. Маланюк Є.Ф. Нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк. – К. : АТ «Обереги», 1992. – 80 с.
16. Повість врем’яних літ / худож.-оформлювач А.С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2008. – 317 с.
17. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України : у 2 т. Т. 1 / Наталія Полонська-Василенко. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2002. – 590 с.
18. Рудницький С.Л. Коротка ґеоґрафія України : у 2 ч. Ч. І. Фізична ґеоґрафія / Степан Рудницький. – К. ; Львів : Лан, 1910. – 150 с.
19. Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? / упор., передмова О.І. Шаблія / Степан Рудницький. – Львів : Світ, 1994. – 415 с.
20. Рудницький С.Л. Нинішня географія / Степан Рудницький // Академік Степан Рудницький / за ред. проф. О. Шаблія. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 59–106.
21. Топчієв О.Г. Географія перед новими викликами і запитами (український аспект) / О.Г. Топчієв, В.І. Нудельман, Л.Г. Руденко // Укр. геогр. журн. – 2012. – № 2. – С. 3–10.
22. Чмихов М. Україна від минулого до майбутнього / Микола Чмихов // Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки. – К. : Вид. Київ. ун-ту, 1992. – Вип. 8. – С. 34.
23. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / Олег Шаблій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
24. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / Олег Шаблій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 444 с.
25. Banse E. Die Seele der Geographie. Geschichte einer Entwicklung / Ewald Banse. – Braunschweig : Georg Westermann, 1924. – 96 s.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
14-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ