КАТЕГОРІЯ «ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ТЕРИТОРІЇ У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Ю.М. Барський
  • К.І. Романчук
Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, природокористування, природні ресурси, природні умови, природа, суспільство, сталий розвиток

Анотація

У статті розкрито багатоаспектність поняття «природно-ресурсний потенціал», який є одним із важливих чинників економічного розвитку території. Розглянуто значення кореневих слів, що до нього входять, а саме «природні ресурси», «потенціал», «природа» та «ресурси», виявлено взаємозв’язок між ними. Проаналізовано наукові підходи до трактування поняття «природно-ресурсний потенціал», дано авторське визначення цієї категорії відповідно до концепції сталого розвитку території.

Посилання

1. Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики / Л.И. Абалкин. – М. : Наука, 1981. – 251 с.
2. Арманд Д.Л. Экономическое значение и основные принципы использования природных
богатств / Д.Л. Арманд, И.П. Герасимов // Природные ресурсы Советского Союза, их использование и воспроизводство. – М., 1963. – 276 с.
3. Бальцер І.В. Конструктивно-географічні підходи до реалізації сталого розвитку сільської місцевості (на матеріалі Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / І.В. Бальцер ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2016. – 20 с.
4. Большой знциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Большая рос. энциклопедия, 1997. – 1454 с.
5. Веклич О.О. Категорія «природно-ресурсний потенціал» у суспільній географії / О.О. Веклич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». – 2016. – № 1.
6. Горячук В.Ф. Природний капітал як економічна категорія / В.Ф. Горячук // Економічні інновації. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – Вип. 48. – С. 88–93.
7. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь / И.И. Дедю. – Кишинев : Глав. ред.
Молдав. сов. энциклопедии, 1990. – 406 с.
8. Дмитриевский Ю.Д. Природный потенциал и его количественная оценка / Ю.Д. Дмитриевский // Советские географы ХХІ МГК. – М. : Наука, 1968. – С. 136–147.
9. Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі : [монографія] / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – К. : Кондор, 2006. – 424 с.
10. Клочков В.А. Определение природно-ресурсного потенциала территории как элемент оптимизации природопользования / В.А. Клочков // Территориальная организация общества и управление в регионах. – Воронеж, 1996. – С. 107–109.
11. Мержинський Є.К. Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природноресурсного потенціалу / Є.К. Мержинський, В.В. Глущевський // Економічний вісник НГУ. – 2011. – № 2. – С. 110–116.
12. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / Рос. АН ; Ин-т рус. языка им. В.В. Виноградова. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.
13. Олійник Я. Методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування / Я. Олійник, О. Кононенко, А. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». – 2012. – Вип. 60. – С. 20–24.
14. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс – М. : Мысль, 1990. – 639 с.
15. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко – Львів : Світ, 1993. – 240 с.
16. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем / Ю.Г. Саушкин. –М. : Просвещение, 1980. – 269 с.
17. Ядыганов Я.Я. Экономика природопользования : [учеб.] / Я.Я. Ядыганов. – М. : КНОРУС, 2005. – 576 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
94-100
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ