МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

  • С.А. Покляцький
Ключові слова: умови життя населення, велике місто, алгоритм дослідження умов життя населення

Анотація

У статті висвітлені методичні аспекти вивчення категорії умови життя населення великих міст. Запропонована методика суспільно-географічного дослідження даної категорії. Розроблено алгоритм, основою якого є об’єктивно-суб’єктивна оцінка умов життя населення великих міст за чотирма складовими: економічною, соціальною, екологічною та соціокультурною.

Посилання

1. Гольцов А. Г. Географічне дослідження умов життя сільського населення / А. Г. Гольцов // Фундаментальні географічні дослідження (стан, проблеми, напрямки) : Тези доп. наук. конф. (Київ, 27-29 вересня 1994 р.). – К. – 1994. – С. 48-49.
2. Машкова О. В. Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського населення регіону : автореф. дис. на зд. канд. геогр. наук: спец 11.00.02 «економічна та соціальна географія» / Машкова Ольга Вікторівна – О., 2008. – 20 с.
3. Пархоменко Г. О. Структурно-графічні моделі об’єкта як основа обґрунтування структури НАУ / Г. О. Пархоменко // Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація [За ред. Л. Г. Руденка]. – К.: Академперіодика, 2007. – 408 с.
4. Фащевский Н. И. Территориальная организация жизнедеятельности населения / Н. И. Фащевский, Т. М. Палий, М. П. Немченко, А. Г. Старостенко – К.,1992. – 135 с.
5. Юрківський В. М. Аналіз умов життя населення конкретної території / В. М. Юрківський // Економічна та соціальна географія. – 1992. – Вип. 44. – С. 32-35.
6. Алексеев А. И., Ковалев С. А. Соцыально-географические исследования в современный период ускорения развития страны // Вестник Моск. Ун-та, Сер. 5: геогр. 1987. – № 3. – С. 3-7.
7. Гукалова І. В. Якість життя населення України : суспільно-географічна концептуалізація : [монографія] / І. В. Гукалова ; Інститут географії НАН України. – К. : Друкарня МВС України, 2009. – 347 с.
8. Степанова А. А. Методологические основы изучения условий жизни населения / А. А. Степанова // Вестник Санкт-Петербургского Государственного университета. Сер. 7. – 2009. – № 4. – С. 125-131.
9. Воронова Т. С. Сущность понятия «условия жизни» и его составляющие с позиции урбанистки / Т. С. Воронова // Вестник МГПУ. Естественные науки. – № 2 (4). – С. 135-139.
10. Покляцький С. А. Прихований пошук сенсу життя – від умов до якості / С. А. Покляцький // Україна: географія цілей та можливостей. зб. наук. праць. – Н.: ФОП «Лисенко М. М.», 2012. – Т. П. – С. 214-218.
11. Покляцький С. А. У пошуках «урбаністичного Граалю» – ідеального міста / С. А. Покляцький // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Географія». – 2011. – Том 24 (63). – № 2, частина 1. – С. 159-165.
12. Покляцький С. А. «Людське око» як модель наукової візуалізації дослідження життєвих категорій / С. А. Покляцький // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-х томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 154-158.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
43-52
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ