ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

  • Н.В. Добровольська
  • Ю.І. Кандиба
Ключові слова: екологічний туризм, природно-заповідний фонд, рекреація, відпочинок, національний природний парк, туристична діяльність

Анотація

Стаття присвячена аналізу використання об’єктів природно-заповідного фонду в регіонах України як основи для розвитку екологічного туризму на національному рівні. Охарактеризовано сучасний стан і структуру природно-заповідного фонду України. Розраховано та проаналізовано у регіональному розрізі показники щільності, концентрації та локалізації об’єктів природно-заповідного фонду України. Акцентовано увагу на зростанні вітчизняного туристичного попиту на відвідування найвідоміших об’єктів природно-заповідного фонду України та проблемах недостатньої державної підтримки їхнього функціонування для залучення іноземних туристів.

Посилання

1. Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Сердюк [та ін.]; Запоріз. нац. техн. ун-т, Ін-т упр. та права. – Запоріжжя: ЛІПС, 2013. – 334 с.
2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О.О. Бейдик. – К.: Палітра, 1997. – 130 с.
3. Державна програма розвитку туризму на 2020 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. tourism.gov.ua.
4. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу Навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук. – К.: Альтерпрес, 2004. – 192 с.
5. Екологічний туризм: навч. посіб. / Г.О. Сорокіна; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 206 с.
6. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» № 2465-12 / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.uazakon.com – законодавчі й нормативні акти України.
7. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: навч. посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 c.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Панченко Т.Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура: монографія / Т.Ф. Панченко. – К. : Логос, 2009. – 176 с.
10. Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України [Електронний ресурс]: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22 червня 2009 № 330. – Режим доступу: http://www.uapravo.net/akty/administracija-osnovni/akt5dlxd6j.htm.
11. Храбовченко В.В. Экологический туризм: учеб.-метод. пособие / В.В. Храбовченко. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
106-111
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ