МІСЦЕ ПЛЯЖНОГО ГОСПОДАРСТВА КУРОРТНОГО ЦЕНТРУ В ОЗДОРОВЧІЙ РЕКРЕАЦІЇ

  • С.Г. Ярьоменко
Ключові слова: пляж, пляжне господарство, інфраструктурне забезпечення, система «пляжрекреант-продукт»

Анотація

У статті розглядається місце пляжного відпочинку в оздоровчій рекреації. Зазначено функціональну структуру пляжного господарства у системі «пляж-рекреант-продукт», взаємозв’язок  елементів індустрії туризму для вироблення та реалізації продукту – рекреаційної послуги. На прикладі м. Одеси проаналізовано природно-географічні характеристики найбільших пляжів, особливості та відповідність вимогам інфраструктурного забезпечення для відпочинку рекреантів, а також визначено ключові фактори для проведення маркетингового дослідження позиціонування пляжів міста на ринку рекреаційних послуг.

Посилання

1. Генеральний план міста Одеси. Пояснювальна записка. Том І. Сучасний стан. Проблеми і пріоритети розвитку міста. Арх. № 91052 / Рішення Одеської міської ради № 6489-VI від 25.03.2015 р. «Про затвердження Генерального плану м. Одеси».
2. Генеральний план міста Одеси. Пояснювальна записка. Том ІІ. Природні умови та ресурси. Охорона навколишнього середовища. Арх. № 91053 / Рішення Одеської міської ради № 6489-VI від 25.03.2015 р. «Про затвердження Генерального плану м. Одеси».
3. Герасименко В. Г. Маркетингове позиціонування туристично-рекреаційних територій // В. Г. Герасименко // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право: Науковий журнал. – Донецьк, Донецький національний університет, 2002. – № 2-1. – С. 186-190.
4. Герасименко В. Г. Основы туристського бизнеса: Учебное пособие / В. Г. Герасименко. – Одесса: Издательство «Черноморье», 1997. – 160 с.
5. Герасименко В. Г. Інфраструктурне забезпечення пляжного господарства курортного міста / В. Г. Герасименко, С. Г. Ярьоменко // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015. – Вип. 3 (39). – С. 98-107.
6. ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v5976400-80
7. ДБН 360-92**.Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень [чинний зі змінами від 19-03-2002]. – К.: Держбуд України, 2002. – 137 с.
8. ДБН Б.2.2-5:2011. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій [чинний від 01-09-2012]. – К.: Мінрегіон України, 2012. – 50 с.
9. Долотов В. В., Иванов В. А. Картографическая оценка пространственного распределения рекреационного потенциала Крыма на примере Севастопольского региона / Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт: Материалы Международной конференции (29 июня – 5 июля 2009 г.). том 2. – Пермь, 2009. – С. 629-633.
10. Долотов В. В. Основные положення кадастровой оценки пляжей / В. В. Долотов, А. И. Амоша, В. А. Иванов, Л. Н. Саломатина // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсво шельфа. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – Том 14. – С. 462-476.
11. Карпенко Н. І. Рельєф морських берегів: навч. посібник [для вищих навч. закладів] / Н. І. Карпенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.
12. Містобудування. Довідник проектувальника / За ред. проф. Т. Ф. Панченка. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 192 с.
13. Одеський регіон: природа, населення, господарство: Навч. пос. / О. Г. Топчієв, О. І. Полоса та ін..; За заг. ред. О. Г. Топчієва. – Одеса: Астропринт, 2003. – 184 с.
14. Повышение рекреацинного потенциала Украины: кадастровая оценка пляжей Крыма / В. В. Долотов, В. А. Иванов; Морской гидрофизический институт НАН Украины. – Севастополь, 2007. – 193 с.
15. Подведены итоги курортного сезона на одесском побережье / Официальный сайт города Одесса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://omr. gov.ua/ru/news/64539
16. Природа Одесской области ресурсы, их рациональное использование и охрана / Под ред. проф. Г. И. Швебса, доц. Ю. А. Амброз. – Киев, Одесса: Вища школа, Головное изд-во, 1979. – 144 с.
17. Про внесення змін до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України: Наказ МНС України № 1214 від 24.09.2012 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1739-12/paran4#n4
18. Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України: Наказ МНС України № 272 від 03.12.2001 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0095-02
19. Про затвердження Програми створення служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки: Рішення Одеської міської ради від 16.04.2013 № 3320-VI
20. СНиП ІІ-71-79. Строительные нормы и правила. Часть ІІ. Глава 71. Оздоровительные учреждения и учреждения отдыха [Электронний ресурс]. Режим доступа: http://ru-stroy.info/base/data/streeecyb/index.htm
21. Туристична діяльність в Україні у 2015 році Статистичний бюлетень / Відп. за випуск О. О. Кармазіна. – Київ: Державна служба статистики України, 2016. – 76 с.
22. Управление морской береговой зоной Украины: Проблемы развития, концептуальные поиски / Л. Л. Круглякова, В. Н. Степанов, И. А. Бердников и др. / Науч. ред. Б. В. Буркинский. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 1998. – 167 с.
23. Ярьоменко С. Г. Лікувально-оздоровчий туризм Одеської області: сучасний стан та стратегічні напрямки розвитку / С. Г. Ярьоменко // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015 р., Херсон). – Херсон: ПП Вишемирський, 2015. – С. 449-455.
24. ISO 13009:2015-01 (en). Tourism and related services – Requirements and recommendations for beach operation [Electronic resource]. Режим доступу: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13009:ed1:v1:en
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
112-121
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ