ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЧАСОВІ ЗМІНИ УРБАНОНІМІЧНОГО ПРОСТОРУ МІСТА ХАРКОВА

  • В.В. Машкіна
  • Є.В. Рубашенко
Ключові слова: перейменування топонімів, урбанонім, урбанонімічний простір, урбанонімічна карта

Анотація

Стаття присвячена аналізу просторово-часових змін урбанонімічного простору міста Харкова за тривалий період. Проведено топонімічний аналіз перейменувань у м. Харкові, здійснено розподіл за класифікацією топонімів. Також визначено тематичний зміст для укладання урбанонімічних карт м. Харкова.

Посилання

1. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : Закон України // Відомості Верховної Ради ‒ 2015. ‒ № 26. ‒ С. 219.
2. Зеленська Л.І. Топонімічний ландшафт міста Дніпра: картографічний екскурс / Л.І. Зеленська // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 15. Частина 1. – С. 5–13.
3. Машкіна В.В. Використання топонімічних знань у практичній складовій спецкурсу «Картографічний метод дослідження»/В.В. Машкіна, Є.В. Рубашенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Вип. 24. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С.74–77.
4. Про перейменування майдану : Рішення Харківської міської ради Харківської області від 16.11.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://doc. citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/573665.
5. Про перейменування об’єктів топоніміки м. Харкова : Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 181 від 17.05.2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/rozporyadzhennya/2578/2660/80788.
6. Тахтаулова МЮ. Топоніміка пострадянського Харкова: на шляху до декомунізації / М.Ю. Тахтаулова // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(11), Is.: 67, 2015 – P. 36–39.
7. Тахтаулова М.Ю. Топонімічна мапа радянського міста (на прикладі Харкова 1919–1991 рр.) / М.Ю. Тахтаулова // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки», 2014 – № 29(322). – С. 52–56.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
31-35
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ