СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХОРОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Л.М. Нємець
  • Є.Ю. Телебєнєва
  • І.М. Барило
Ключові слова: соціальний-демографічний розвиток, зайнятість населення, природний приріст, міграція населення, безробіття

Анотація

У статті проаналізовані соціально-демографічні аспекти розвитку Хорольського району Полтавської області. Визначено головні фактори впливу на соціально-демографічний розвиток району. На основі кластерного аналізу проведено групування сільських рад району за подібністю соціально-демографічного розвитку. Визначено проблеми та перспективи соціально-демографічного розвитку Хорольського району Полтавської області.

Посилання

1. Барило І. Аналіз подібності геодемографічного розвитку районів та міст Полтавської області за результатами кластерного аналізу / І. Барило // Регіон–2016: суспільно-географічні об’єкти : матеріали Міжнародної науково-практичної конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (Харків, 15 квітня 2016 р.) / гол. ред. колегії Л. Нємець. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 9–12.
2. Барило І. Геодемографічний розвиток Полтавської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Ірина Миколаївна Барило. – Харків, 2016. – 20 с.
3. Логвин М. Соціально-демографічна характеристика трудового потенціалу молоді Полтавської області / М. Логвин // Регіональні перспективи. – 2000. – № 6 (13). – С. 47–49.
4. Нємець Л. Демографічний розвиток Харківського регіону : [монографія] / Л. Нємець, К. Сегіда, К. Нємець. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 200 с.
5. Офіційний сайт Головного управління статистики в Полтавській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pl.ukrstat.gov.ua.
6. Офіційний сайт Хорольської районної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://horol.adm-pl.gov.ua.
7. Сегіда К. Передумови та чинники демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми / К. Сегіда // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 9(2). – С. 185–191.
8. Стратегія демографічного розвитку на період до 2015 р., затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 879 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 26. – 161 с.
9. Телебєнєва Є. Соціально-економічний розвиток як об’єкт суспільно-географічного дослідження / Є. Телебєнєва, І. Барило // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний зб. наук. праць. – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – № 19(2). – С. 152–156.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
42-47
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ