ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПРАВИЛОМ «РАНГ-РОЗМІР»

  • Н.В. Омельченко
Ключові слова: правило «ранг-розмір», метод Зіпфа-Медведкова, міські населені пункти, залишки регресії, Херсонська область

Анотація

У роботі проаналізовано просторові й часові зміни розподілу міських поселень Херсонської області за правилом «ранг-розмір». Встановлено стійку часову та просторову взаємозалежність між чисельністю населення міських поселень Херсонщини та їх рангами в різні історичні періоди розвитку регіону. Виявлено, що система міських поселень Херсонської області формує домінантний тип розподілу за правилом «ранг-розмір» зі значним перевищенням реальної чисельності населення обласного центру над теоретичною. Підтверджено гіпотезу про те, що значні відхилення від ідеального розподілу існують у моноцентричних регіонах, де є лише одне велике місто, яке концентрує основну частину міського населення та «перетягує» на себе основні функції, що є актуальною проблемою подальшої еволюції системи розселення й комплексного розвитку Херсонської області.

Посилання

1. Географія Херсонщини : [навч. посібник] / І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова, С.Л. Єрмакова, М.М. Руденко та ін. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – 221 с.
2. Дронова О.Л. Геоурбаністика: [навч. посібник] / О.Л. Дронова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 419 с.
3. Изменения городского пространства в Украине / [Л.Г. Руденко и др.] ; под ред. Л.Г. Руденко. – К. : Реферат, 2013. – 155 с.
4. Медведков Ю.В Экономгеографическая изученность районов капиталистического мира. Выпуск 3: Анализ конфигурации расселения / Ю.В. Медведков. – М., 1966. – 115 с.
5. Медведков Ю.В. Топологический анализ сетей населенных мест / Ю.В. Медведков // Вопросы географии : сб. Серия «Математика в экономической географии». – М. : Мысль, 1968. – С. 159–162.
6. Мезенцев К.В. Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні / К.В. Мезенцев, О.К. Гаврилюк // Економічна та соціальна географія : наук. зб. / редкол. : Я.Б. Олійник та ін. – 2015. – Вип. 3(73). – С. 11–26.
7. Нємець К.А. Зміна ролі міст Харківської області – ретроспективний аналіз / К.А. Нємець, К.О. Кравченко, К.Ю. Сегіда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 44. ‒ С. 123–129.
8. Омельченко Н.В. Специфіка та регіональні відмінності в рівні урбанізації (на прикладі Херсонської області) / Н.В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». – Херсон, 2015. – № 2. – С. 66–72.
9. Пилипенко І.О. Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області) : [навч. посібник] / І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – 112 с.
10. Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : [монографія] / І.О. Пилипенко. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 264 с.
11. Підгрушний Г.П. Методологічні проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку / Г.П. Підгрушний [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/dprmu/2012_22/B5_Pidgr.pdf.
12. Сегіда К.Ю. Застосування правила «ранг – розмір» для дослідження міського розселення Харківської та Дніпропетровської областей / К.Ю. Сегіда // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. ‒ С. 85–89.
13. Социально-экономическая география: история, теория, методы, практика : сб. науч. статей / под ред. А.П. Катровского, В.Е. Шувалова, Т.И. Яськовой. – Смоленск : Универсум, 2016. – 794 с.
14. Функции городов и их влияние на пространство / [Л.Г. Руденко и др.] ; под ред. Л.Г. Руденко. – К. : Феникс, 2015. – 291 с.
15. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет ; пер. с англ. Ю.Г. Липеца, С.Н. Тагера. – М. : Прогресс, 1968. – 392 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
48-53
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ