ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В МЕЖАХ СТОЛИЧНОГО МАКРОРАЙОНУ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Ю.А. Перегуда
Ключові слова: середній клас, регіональний аналіз, соціально-економічна нерівність, якість життя населення, регіональна політика

Анотація

У статті констатовано, що для визначення середнього класу вагомим є встановлення диференціації між складовими елементами, які розкривають передумови формування середнього класу й виражаються через взаємозв’язок у межах територіальних одиниць. Передумови для формування середнього класу досліджуються через міжрегіональні відмінності в розмірах грошового доходу. Окреслено, що за допомогою суспільно-географічного підходу, який направлений на розкриття особливостей середнього класу, відбувається з’ясування регіональної специфіки Столичного регіону. На основі систематизації статистичних даних здійснено порівняння за критерієм матеріального добробуту тих домогосподарств, які належать до середнього класу.

Посилання

1. Бондар І. Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення / І. Бондар, Є. Бугаєнко, В. Бідак та ін.; відп. ред. О. Ягольник. – К. : Корпорація, 2004. – 581 с.
2. Борецька Н. Політика соціального захисту середнього класу / Н. Борецька // Демографія та соціальна політика. – 2007. – № 1. – С. 170–183.
3. Гаєвська Н. Бідність працюючого населення в контексті малозабезпеченості в Україні: регіональний аспект / Н. Гаєвська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія
4. Географія і сучасність. – Вип. 15(27). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С.115–122.
4. Головне управління статистики у Київській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kievobl.ukrstat.gov.ua.
5. Головне управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chernigivstat.gov.ua.
6. Головне управління статистики Житомирської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt.ukrstat.gov.ua/.
7. Дмитрук Д. Соціально-економічна нерівність: чинники формування та механізми закріплення / Д. Дмитрук // Український соціум. – 2011. – № 1. – С. 15–30.
8. Доходи населення за регіонами України (2002–2015) Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Дячевська Л. Соціально-економічний розвиток регіону з урахуванням геополітичного чинника. : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Л. Дячевська ; Інститут географії НАН України. – [б. м.], 2008. – 20 с.
10. Закотнюк О. Вплив між територіальних економічних нерівностей на відтворення регіонального соціуму : [моногр.] / О. Закотнюк, Ю. Попова; НАН України. – Київ,2015.– 270 с.
11. Заяць В. Економічний механізм формування доходів населення в регіонах та напрями його вдосконалення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / В. Заяць; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ, 2010. – 20 c.
12. Іщук С. Бідність як соціально-економічна категорія й об’єкт дослідження суспільної географії / Іщук С., Гаєвська Н., Мельник І. // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. – К. : КНУ, 2011. – Вип. 62. – С. 56–64.
13. Лібанова Е. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / Е. Лібанова. − К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. − 404 с.
14. Мезенцева Н. Суспільно-географічні дослідження формування середнього класу в Україні / Н. Мезенцева, О. Гнатюк, В. Андріянова, В. Мороз // Економічна та соціальна географія.– 2011. Вип.62. – С. 169–177.
15. Мезенцев К. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація : [монографія] / К. Мезенцев, Г. Підгрушний, Н. Мезенцева. – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2014. – 132 с.
16. Пістун М. Регіональна політика: суспільно-географічний аспект : [монографія] / М. Пістун, В. Тьорло, К. Мезенцев. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2004. – 130 с.
17. Чуприна О. Порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки бідності та соціальної нерівності / О. Чуприна // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 131–140.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
54-61
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ