ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ)

  • К.Ю. Сегіда
  • К.О. Кравченко
Ключові слова: система розселення, просторово-часові особливості, кластерний аналіз, групування населених пунктів, демографічні показники, хронологічні періоди, етапи формування, фактори розвитку

Анотація

У статті виявлено просторово-часові особливості формування системи розселення Харківської області, проведено кластерний аналіз за демографічними показниками Харківської області. За проведеним групуванням населених пунктів Харківської області було визначено фактори розвитку регіональної системи розселення. За проведеним групуванням хронологічних періодів демографічного розвитку системи розселення Харківської області виявлено етапи розвитку системи розселення Харківської області в XX – XXI ст.

Посилання

1. Isard W. Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science Hardcover / W. Isard. – H. : 1960. – 784 p.
2. Багалей Д.И. Заселение Харьковского края и общий ход его культурного развития до открытия университета / Д.И. Багалей. – Х. : тип. Зильберберга, 1899. – 43 с.
3. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти / В.О. Джаман. – Чернівці : Рута, 2003. – 392 с.
4. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года: Украинская ССР / под ред. Солдатова В.А. // Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР, Госсиздат ЦСУ СС. – М. : 1963. – 210 с.
5. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : [навч. посіб.] / Г.І. Купалова. – К., 2008. – 639 с.
6. Круль В.П. Особливості вивчення процесів заселення та освоєння території історико-географічних країв / В.П. Круль // Україна та глобальні процеси: географічний вимір / Зб. наук. праць: у 3 т. – Київ-Луцьк : Вежа, 2000. – Т. 1. – С. 369–372.
7. Нємець Л.М. Особливості формування поселенської структури Харківського регіону / Л.М. Нємець // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: зб. наук. пр. / Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С .190–194.
8. Нємець Л.М. Системний підхід до суспільно-географічного дослідження населення регіону / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: збірник наукових праць. Випуск 9. – К. : Інститут передових технологій, 2009. – C. 180–184.
9. Нємець Л.М. Ретроспективний аналіз заселення Харківського регіону / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець // Часопис соціальноекономічної географії : Міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – Вип. 5(2). – С. 171–177.
10. Нємець Л.М. Демографічний розвиток Харківського регіону : [монографія] / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 200 с.
11. Нємець Л.М. Особливості одно– та двоцентричних моделей просторового розвитку територій (на прикладі Харківської та Полтавської областей) / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда Н.В. Гусєва, И.Н. Барило // Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей / матеріали міжнародної наукової географічної конференції у м. Берегове, 31 березня – 1 квітня 2016 р. – Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2016. – С. 175–181.
12. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. : Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Упоряд. В.О. Пірко, О.І. Гуржій; редкол. П.С. Сохань (відп. ред.) та ін. – К. : Наук. Думка, 1991 р. – 191 с.
13. Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : −http://uprstat.kharkov.ukrtel.net.
14. Сегіда К.Ю. Розселення населення Харківської області: територіальний аспект / К.Ю. Сегіда // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: зб. наук. пр. / Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 165–169.
15. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.
16. Тройницкий Н.А. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. XLVI. Харьковская губерния / Н.А. Тройницкий // Издание центрального статистического комитета министерств внутренних дел. – М. : 1904. – 330 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
62-68
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ