ОЗЕРО ПРИБИЧ: ЛІМНОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

  • О.В. Ільїна
  • М.П. Пасічник
Ключові слова: озеро, водозбір, ландшафт, сапропель, донні відклади, геохімічні особливості, Волинське Полісся

Анотація

У роботі здійснено лімнологічний та геохімічний аналіз озера Прибич (Волинське Полісся). З’ясовано головні морфогенетичні параметри водойми та її улоговини, розраховано найважливіші гідрологічні показники, визначено структуру угідь водозбору, з’ясовані основні геохімічні показники донних відкладів (Fe2O3, CaO, P2O5, Sзаг., Nзаг., K2O) та біотичний склад. Проведене дослідження необхідне для розширення бази аналітичних даних про генезис, динаміку головних геохімічних компонентів, гідрологічні й ландшафтні умови водозбору природних водойм Полісся України.

Посилання

1. Даувальтер В.А. Геоэкология донных отложений озер / В.А. Даувальтер. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. – 242 с.
2. Жуховицкая А.Л. Геохимия озер Белоруссии / А.Л. Жуховицкая, В.А. Генералова. – Минск : Навука и тэхніка, 1991. – 204 с.
3. Ильина О.В. Ландшафтно-геохимический анализ озера Малое Згоранское (Волынское Полесье) / О.В. Ильина, М.П. Пасечник // Геоэкологические проблемы современности: докл. VІІ Междунар. науч. конф. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – С. 133–135.
4. Ильин Л.В. Голоценовые озерные отложения Украинского Полесья / Л.В. Ильин // Третье Всерос. совещание по изучению четвертичного периода : сб. материалов : в 2 т., 2−8 сент. 2002 г. / Российская АН, Комиссия по изучению четвертичного периода, Геологический ин-т РАН [и др.]. – Смоленск : Ойкумена, 2002. – Т. 1. – С. 91–94.
5. Ільїн Л.В. Озерно-болотні комплекси Волині / Л.В. Ільїн, О.В. Ільїна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : наук. зб. – 2004. – Т. 6. – С. 314–319.
6. Ільїн Л.В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся / Л.В. Ільїн // Наук. пр. УкрНДГМІ. – 2007. – Вип. 256. – С. 359–366.
7. Ільїн Л.В. Ландшафтно-геохімічні дослідження лімносистем / Л.В. Ільїн // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2006. – Вип. 33. – С. 130–136.
8. Ільїн Л.В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності / Л.В. Ільїн. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 316 с.
9. Ільїн Л.В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація / Л.В. Ільїн. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 400 с.
10. Шевчук М.Й. Сапропелі України: запаси, якість та перспективи використання / М.Й. Шевчук. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 384 с.
11. Шевчук М.Й. Сучасний стан озера Прибич та заходи для відновлення його гідрологічної ролі / М.Й. Шевчук, Т.П. Дідковська, А.М. Бортнік // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2009. – Вип. 1. – С. 83–85.
12. Ilyin L.V. Geochemical peculiarities of bottom sediments in polytypic lakes of Ukrainian Polissya / L.V. Ilyin // Limnological Review. – 2002. – Vol. 2. – P. 155–163.
13. Ilyin L.V. The lake-swamp complexes of Volyn Region / L.V. Ilyin, O.V. Ilyina // Lakes and artificial water reservoirs-functioning, revitalization and protection / ed by A. Jankowski, M. Rzetala. – Sosnowiec : University of Silesia, 2004. – S. 71–76.
14. Ilyin L.V. The hydrochemical characteristics of the lakes of the Shatsk National Nature Reserve, Ukrainian Polissia / L.V. Ilyin // Limnological Review. – 2007. – Vol. 7, № 3. – S. 147–152.
15. Ilyin L.V.. Wlaściwości geochemiczne osadуw dennyh różnych typów jezior Polesia Ukraińskiego / L.V. Ilyin // Naturalne i antropogeniczne przeksztalcenia jezior : VI Konferencja limnologiczna, 16–18 wrzes. 2002 r. / Departament of hydrology,
Institute of earth siences. – Lublin ; Okuninka : Maria Curie-Sklodowska University, 2002. – S. 21–22.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
75-80
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ