КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ОЗЕРНО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ПРИРОДООХОРОННОГО ТИПУ

  • В.О. Мартинюк
Ключові слова: конструктивно-географічна модель, озерно-басейнова система, екологічний паспорт озера, природний аквальний комплекс, лімнометрична та ландшафтометрична оцінка, акваурочище, аквафація

Анотація

У статті представлено конструктивно-географічну модель озерно-басейнової системи (далі – ОБС) оз. Біле (Волинське Полісся), що є складовою Дібрівського гідрологічного заказника. Здійснено ландшафтометричну та лімнометричну оцінку стану природно-аквального комплексу озера та його водозбору. Запропоновану модель ОБС оз. Біле та її структурні блоки слід розглядати як основу екологічного (або кадастрового) паспорта гідрологічних об’єктів природоохоронного фонду України.

Посилання

1. EU Water Framework Directive 2000/60/EC Defiitions of Main Terms [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex. europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32000L0060.
2. Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року / Відомості Верховної Ради (ВВР) України, 2013, № 17, ст.146) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4836-17.
3. Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта : наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0775-13.
4. Ковальчук І.П. Конструктивно-географічні дослідження озерно-басейнових систем для потреб збалансованого природокористування / І.П. Ковальчук, В.А. Мартинюк // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 128–130.
5. OECD Principles on Water Governance, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECDPrinciples-on-Water-Governance-brochure.pdf .
6. A Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unwater.org/downloads/GWP-INBOHandbookForIWRMinBasins.pdf.
7. Царик Л.П. Заповідне природокористування як новий науковий напрям і засіб досягнення екологічної безпеки регіону / Л.П. Царик // Наук. записки Тернопільського нац-го педагог. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 11–15.
8. Корытный Л.М. Бассейновая концепция в природопользовании / Л.М. Корытный. – Иркутск : Изд-во Инст-та географии СО РАН, 2001. – 163 с.
9. Самойленко В.М. Моделювання басейнових геосистем : [монографія] / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок. – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2015. – 208 с.
10. Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавства / В.М. Петлін – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 357 с.
11. Гриневецький В.Т. Природоохоронне ландшафтознавство: наукові засади, потреби і передумови розвитку / В.Т. Гриневецький // Укр. геогр. журнал. – 2004. – № 3. – С. 44–50.
12. Kovalchuk I.P. Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine / I.P. Kovalchuk, V.A. Martyniuk // Geography and Natural Resources. – 2015. – Vol. 36. – Issue 3. – PP. 305–312 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://link.springer.com/article/10.1134/S1875372815030117.
13. Мартинюк В.А. Ландшафтно-басейнова модель кадастру заповідних та рекреаційних озерних систем / В.А. Мартинюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – Львів, 2014. – Вип. 45. – С. 71–83.
14. Мартынюк В.А. К проблеме кадастра ландшафтных озерно-бассейновых систем природоохранного типа Украинского Полесья / В.А. Мартынюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць / за заг. ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2014. – № 11. – С. 89–95.
15. Маринич О.М. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / О.М. Маринич, Г.О. Пархоменко, О.М. Петренко // Укр. географ. журн. – 2003. – № 1. – С. 16–20. 16. Природно-заповідний фонд Рівненської області / під ред. Ю.М. Грищенка. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 216 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
86-94
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ