МОДЕЛЮВАННЯ СТУПЕНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В РОЗРІЗІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (НА ПРИКЛАДІ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • О.І. Микитчин
Ключові слова: геоінформаційне моделювання, антропогенне навантаження, антропогенне перетворення, антропогенна трансформація, структура землекористування

Анотація

Стаття присвячена розрахунку антропогенного навантаження на навколишнє середовище основних адміністративних одиниць Стрийського району. За допомогою геоінформаційного моделювання розраховано антропогенну трансформацію та антропогенне перетворення довкілля в межах досліджуваних одиниць. На основі моделей визначено найбільш навантажені частини досліджуваного району, їхнє територіальне розташування, виокремлено ті види господарювання, які найбільше впливають на таку ситуацію.

Посилання

1. Арманд А.Д. Механизмы устойчивости геосистем. / А.Д. Арманд. – М. : «Наука» 1992. – 165 с.
2. Борщевський П.П. Підвищення ефективності використання, відтворення й охорони земельних ресурсів регіону / П.П. Борщевський, М.О. Чернюк, В. М. Заремба. – К. : Аграр. наука, 1998. – 240 с.
3. Боярин М.В. Конструктивно-географічні основи природокористування в басейні річки Західний Буг / М.В. Боярин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010 – Випуск № 15 – С. 164–168.
4. Гавриленко О.П. Дослідження антропогенної трансформації сучасних ландшафтів України для цілей геоекологічного обґрунтування системи природоохоронних заходів / О.П. Гавриленко // Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Вісник «Географія». Випуск 49, 2002. – С. 12–15.
5. Герасимів З.М. Оптимізація землекористування східної частини Опілля (в межах Тернопільської області) : [монографія] / З.М. Герасимів. – Тернопіль : Воля, 2009 – 144 с.
6. Гофман К.Г. Экологическая оценка природных ресурсов / К.Г. Гофман // Социалистическое природопользование : статьи. – М., 1980. – С. 97–107.
7. Греков С.А. До питання про антропогенне перетворення території Чернівецької області. / С.А. Греков // Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія «Географія». – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 67–73.
8. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. / М.Д. Гродзинський. – К. : Лікей, 1995. – 233 с.
9. Євсюков Т.О. Концептуальні засади безпечного земле-користування / Т.О. Євсюков, А.Г. Мартин // Землеустрій та кадастр. – 2010. – № 1. – С.26–29.
10. Клементова Е.А. Оценка экологической устойчивости сельскохозяйственных ландшафтов: текст. / Е.А. Клементова, В. Гейниге // Мелиорация и водное хозяйство. – Москва : 1995. – № 6. – С. 33–34.
11. Ковальчук І.П. Трансформаційні процеси в басейнових геосистемах правобережної притоки Дністра – р. Бережниця та методи їх оцінювання і картографування. / І.П. Ковальчук, О.І. Швець, Ю.М. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 2 (70). – С. 282−294.
12. Койнова І.Б. Антропогенна трансформація ландшафтних систем західної частини Волинського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» / І.Б. Койнова – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 24 с.
13. Мильков Ф.Н. Антропогенные ландшафты: структура, методы и прикладные аспекты изучения : [сб. науч. трудов] / Под ред. Ф.Н. Милькова. – Воронеж : Изд-во. ВГУ, 1988. – 144 с.
14. Одум Ю. Основы экологии / Ю. Одум – М.: Мир, 1975. – 740 с.
15. Рідей Н.М. Екологічна стандартизація для забезпечення сталого землекористування та охорони земель / Н.М. Рідей, Д.Л. Шофолов // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – Випуск 11 (12), 2009 – С. 41–50.
16. Потапова А.Г. Регіональні закономірності перетвореності природних агроландшафтів Волинської області / А.Г. Потапова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – № 9, 2011. – С. 29–33.
17. Третяк А.М. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів і сільськогосподарського землекористування / А.М. Третяк, А.Р. Третяк, М.І. Шквар. – К. : ВУААН. – 2001. – 15 с.
18. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании : [монографія] / Шищенко П.Г. – Киев : Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
95-100
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ