РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ ОГЛЯД

  • О.Г. Топчієв
  • В.В. Яворська
  • О.І. Ніколаєва
Ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, туризм, рекреація, господарство, населення

Анотація

Рекреаційно-туристична діяльність у регіоні розглядається географами як міжгалузевий господарський комплекс, що дає можливість досліджувати її за всіма предметними складовими: як галузь господарства й вид діяльності – економічної та позаекономічної; як соціальну суб’єкт-об’єктну систему; як напрям життєдіяльності населення. Підкреслюється особлива роль географічної науки в розробленні предметної області рекреаційно-туристичної діяльності та формуванні її концептуально-понятійних засад.

Посилання

1. Бейдик О. Рекреаційно-туристичні ресурси України : методологія та методика аналізу. Термінологія, районування / О. Бейдик. – К. : ВЦ Київський університет, 2001. – 398 с.
2. Ван Циншен. Основы территориальной организации рекреационной географии / Циншен Ван. – Одесса : Астропринт, 2003. – 124 с.
3. Величко В. Організація рекреаційних послуг / В. Величко. – Харків : ХНУМГ, 2013. – 202 с.
4. Зорин И. Энциклопедия туризма : [справочник] / И. Зорин, В. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с.
5. Любіцева О. Туристичні ресурси України / О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. –К. : Альтерпрес, 2007. – 372 с.
6. Масляк П. Рекреаційна географія / П. Масляк. – К. :Знання, 2008. – 343 с.
7. Олійник Я. Теоретичні основи туризмології / Я. Олійник, А. Степаненко. – К.: Ніка – Центр, 2005. – 316 с.
8. Пазенок В. Філософія туризму / В. Пазенок, В. Федорченко. – К. : Кондор, 2004. – 268 с.
9. Ткаченко Т. Сталий розвиток туризму: теорія,методологія,реалії бізнесу / Т. Ткаченко. – К. : Нац. торг. екон. ун-т, 2009. – 463с.
10. Топчієв О. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики (розділ ХІV. Рекреаційно-географічні дослідження) / О. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.
11. Туризмологія (теорія туризму) : [навчально-методичний посібник]. – К. : КУТЕП,2010. – 70 с.
12. Фоменко Н. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. Фоменко. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 312 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
128-134
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ