НАРОДНА САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ

  • С.Г. Ярьоменко
Ключові слова: сакральна архітектура, народне храмобудівництво, дерев’яні церкви, пам’ятки архітектури та містобудування, Південь України

Анотація

У статті розглянуто класифікацію та поняття об’єктів сакральної архітектури, їх розподіл на території Півдня України. Визначено поняття народної сакральної архітектури, її відмінні риси, а також територіальне розміщення унікальних пам’яток народного дерев’яного храмобудівництва південних регіонів України як важливої складової для розвитку пізнавальних видів туризму.

Посилання

1. Бейдик О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування : [монографія] / О. Бейдик. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 395 с.
2. Божук Т. Методичні аспекти визначення оцінки сакральних об’єктів для потреб туризму / Т. Божук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vldi/2008_3/pdf/Boguk.pdf.
3. Божук Т. Поняття, функції та завдання релігійного туризму / Т. Божук // Вісник Львівського університету: Географічна серія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 38. – С. 37–44.
4. Дерев’яне диво України / Українська церковна архітектура «Наша парафія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parafia.org.ua/UCA/derevyani/.
5. Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України. – К. : Фенікс, 2012. – 80 с.
6. Маньковська Р. Сакральна дерев’яна архітектура України у світовій спадщині. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32151/12-Mankovska.pdf? sequence=1.
7. Павлов С.,. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів / С. Павлов, К. Мезенцев, О. Любіцева. – К. : Артек, 1999. – 504 с.
8. Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР : Постанова від 24.08.1963 р. № 970 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/970-63-%D0%BF/conv.
9. Прибєга Л. Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань / Л. Прибєга. – К. : Інститут культурології НАМ України, 2009. – 416 с.
10. Самойлович В. Народна архітектура України в ілюстраціях В. Самойлович. – Київ : Абрис, 1999. – 281 с.
11. Сліпченко Н. Проблема збереження дерев’яних храмів в Україні / Н. Сліпченко, І. Могитич // Вісник Укрзахідпроектреставрація, 2005, № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.derev.org.ua/biblio/articles/slipch-moh_zberezh.htm.
12. Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: словник-довідник / Я. Тарас. – Львів : ІН НАНУ, 2006. – 584 с.
13. Туристична діяльність в Україні у 2015 році: Статистичний бюлетень / Відп. за випуск О. Кармазіна. – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 76 с.
14. Туристична діяльність в Україні у 2014 році: Статистичний бюлетень / Відп. за випуск О. Кармазіна. – Київ : Державна служба статистики України, 2015. – 76 с.
15. Туристична діяльність в Україні у 2013 році: Статистичний бюлетень / Відп. за випуск І. Калачова. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 272 с.
16. Христов Т. Религиозный туризм : [учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Т. Христов. – М. : Изд. центр «Академия», 2005. – 288 с.
17. UNESCO. World Heritage List [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/list/.
18. Sights of Ukraine / Escyclopedia of Sights [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://encyclosights.com/?ln=1.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
142-148
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ