ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ В КУРА-АРАКСИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

  • Лейла Алиева
Ключові слова: сільське населення, сільське розселення, економічний район, народжуваність, природний приріст, міграція, чисельність населення, Азербайджан

Анотація

Метою роботи є аналіз демографічного розвитку в низинних районах Азербайджану. Сільське розселення охоплює всю територію Азербайджанської Республіки, займаючи близько половини від загальної чисельності населення, і тому регулювання системи сільського розселення є важливим соціально-демографічним завданням. У якості основних соціально-демографічних показників використовувалися відомості Статистичного Комітету Азербайджану, матеріали перепису населення в 1999 і 2009 рр., результати дослідження в галузі демографії й економічної географії. Дослідження показало, що сільське розселення займає важливе місце в розміщенні населення країни. Кура-Араксинська низовина характеризується відносно високою концентрацією сільського населення й фактично охоплює територію Аранського економічного району. Тут проживає 20,2% всього населення й 9% сільського населення країни. На території дослідження розташовані 790 сіл, або 18,6% з усіх наявних у країні сільських населених пунктів. У роки незалежності в демографічному розвитку сільських населених пунктів відбулися значні зміни. У зв’язку з економічними труднощами перехідного періоду в 90-х рр. минулого століття в кілька разів знизилися народжуваність і природний приріст, зменшилася кількість дітей у сім’ях, підвищилася міграційна активність. Незважаючи на високу частку сільського населення, у країні зменшилася різниця народжуваності й природного приросту. Разом із тим рівень природного приросту поки ще
забезпечує зростання чисельності населення. Слабка економічна база міст і селищ не дозволяє зберегти демографічний потенціал на місцях, тому триває міграція населення.

Посилання

1. Население Азербайджана. 2015. Статистический ежегодник. ГКС АР. Баку, 2016. 133 с.
2. Эминов З.Н. Население Азербайджана. Баку, 2005, 560 с., (на азербайджанском языке).
3. Демографические показатели Азербайджана – 2015. Статистический ежегодник. ГКС АР. Баку, 2016. 476 с.
4. Материалы переписи населения Азербайджанской Республики 1999 г. I том. ГКС АР. Баку, 2000, 565 с.
5. Материалы Переписи населения Азербайджанской Республики 2009 г. I том. ГКС АР. Баку, 2010, 629 с.
6. Регионы Азербайджана – 2015. ГКС АР. Баку, 2016, 819 с.
7. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года по Азербайджанской ССР. ЦСУ Азербайджанской ССР. Баку, Том Ы. 1972, с. 209.
8. Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года по Азербайджанской ССР. Том Ы. ЦСУ Азербайджанской ССР. Баку, 1980, с. 231.
9. Мехралиев Э.К. Географические проблемы формирования и размещения населения в Азербайджанской ССР. Баку, «Элм», 1984, 196 с.
10. Гаджизаде А.М. Природные ресурсы и естественные условия развития промышленности Азербайджанской ССР. Баку, Азернешр, 1983, 173 с.
11. Эминов З.Н. Проблемы социально-экономического развития регионов Азербайджана и пути их решения. Региональная политика России в современных социально-экономических условиях: географические аспекты. Материалы IX научного совещания по прикладной географии, Иркутск, 21–23 апреля 2009 г. Российская АН, Сибирское отделение Института Географии им. В.Б. Сочавы, Русское Географическое Общество, Восточно-Сибирское Отделение, Иркутск, 2009, С. 39–41.
12. Эюбов Н.Г., Эминов З.Н., Пашаев Н.А. Экономическая, социальная и политическая география Азербайджанской Республики (процессы, проблемы, конструктивные аспекты). Баку, 2010, 416 с. (на азербайджанском языке).
13. Промышленность Азербайджана – 2015. Статистический ежегодник, ГКС АР. Баку, 2016. 344 с.
14. Некоторые демографические и социально-экономические показатели Азербайджанской Республики за 10 лет. Госкомстат Азерб. ССР. Баку, 259 с.
15. Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1988 г. Госкомстат Азерб. ССР. Баку, 1990, 424 с.
16. Гусейнов С.К. Эффективность структуры промышленного производства в условиях его интенсификации. Баку, «Элм», 1987, 184 с.
17. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения. Москва, 2004, 244 с.
18. Социально-экономические проблемы развития азербайджанского села. Баку, «Элм», 1988, 152 с.
19. Материалы переписи населения Азербайджанской Республики 2009 г. XIII том. ГКС АР. Баку, 2010.
20. Бутов В.И. Демография. Москва-Ростов-наДону, МарТ, 2003, 592 с.
21. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., Мысль, 1989, 286 с.
22. География, общество, окружающая среда. В VII т. Т V. География социально-экономического развития / Под редакцией проф. А.И. Алексеева и проф. Н.С. Мироненко. М., Издательский дом «Городец», 2004, С. 301–478.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
7-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ