АНАЛІЗ ТЕКТОНІЧНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ УМОВ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • І.М. Котовський
  • О.В. Давидов
  • М.О. Зінченко
  • С.В. Сімченко
Ключові слова: берег, прогин, розлом, тектонічні рухи, морфологія, морфоструктура берегової зони

Анотація

У статті аналізується зв’язок між тектонічними умовами розвитку та геоморфологічними рисами узбережжя Херсонської області. Геоморфологічні особливості берегової зони розглянуті з позиції блокової будови Каркінітсько-Сиваської системи прогинів. Уперше звернуто увагу на тектонічну зумовленість загально-морфологічних та морфоструктурних особливостей берегової зони регіону дослідження

Посилання

1. Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей / В.П. Зенкович. – М. : Географгиз, 1958. – 371 с.
2. Зенкович В.П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря. Т. ІІ (Северо- ападная часть) / В.П. Зенкович. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 542 с.
3. Мамыкина В.А. Береговая зона Азовского моря / В.А. Мамыкина, Ю.П. Хрусталев. – Ростовна-Дону : Изд-во РГУ, 1980. – 176 с.
4. Рельєф України : [навч. посіб.] / Б.О. Вахрушев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк ; за заг. ред. В.В. Стецюка. – К. : Слово, 2010. – 688 с.
5. Палієнко В.П. Сучасна динаміка рельєфу України / В.П. Палієнко, А.В. Матошко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця, Б.О. Вахрушев, С.В. Жилкін, Г.В. Кучма, Е.Т. Палієнко, Г.В. Романенко, Г.І. Рудько, Л.Ю. Чебаторьова, Ю.Д. Шуйський. – К. : Наук. думка, 2005. – 268 с.
6. Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов / В.П. Зенкович. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 710 с.
7. Шуйський Ю.Д. Типи берегів Світового океану : [монографія] / Ю.Д. Шуйський. – Одеса : Астропринт, 2000. – 480 с.
8. Геология СССР. Т. VIII. Крым. Ч. 1. Геологическое описание. – М. : Недра, 1969. – 576 с.
9. Тектоника области Черного и Азовского морей / [Б.К. Балавадзе, В.Е. Бураковский, И.А. Гаркаленко и др.] // Геотектоника. – 1968. – № 4. – С. 70–84.
10. Гаркаленко И.А. О глубинных разломах юга и юго-востока Украины / И.А. Гаркаленко //
Геологический журнал. – 1970. – Т. 30. – Вып. 3. – С. 3–14.
11. Краснощек А.Я. Системы разломов фундамента и их взаимосвязь со структурами осадочного чехла в пределах северного Причерноморья / А.Я. Краснощек // Геологический журнал. – 1976. – Т. 36. – Вып. 5. – С. 10–17.
12. Давыдов А.В. Влияние разломов в земной коре на расположение аккумулятивных форм в пределах северного и северо-западного побережья Азовского моря / А.В. Давыдов // Регіональні проблеми України. Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – 2011. – С. 99–110.
13. Котовский И.Н. Морфология и динамика берегов Чорного моря в пределах Херсонской области УССР : автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 «Геоморфология и палеогеография» / И.Н. Котовский. – К. : Ин-т географии АН Украины, 1991. – 19 с.
14. Національний атлас України / [наук. редкол. Л.Г. Руденко та ін.]. – К. : ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с., іл.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
134-140
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ