ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ З ПОЗИЦІЙ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ТУРИЗМУ

  • Л.М. Ткачук
Ключові слова: система туризму, системний підхід, політична географія, інклюзивний туризм, геополітичний чинник туризму

Анотація

У статті розглядаються моделі систем туризму. Описано особливості їх застосування для розкриття політико-географічного виміру туризму. Виявлено механізми взаємодії елементів систем туризму та політичної сфери.

Посилання

1. Александрова А. География туризма. Москва, 2016. 592 с.
2. Височан О. Туризм як система. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2014. № 797. С. 25–38.
3. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Київ: Альтерпрес, 2002. 436 с.
4. Ткаченко Т. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу. Київ: КНТУ, 2009. 463 с.
5. Ткачук Л. Політико-географічна проблематика у дослідженнях туризму. Економічна та соціальна географія: науковий збірник. 2014. Вип. 2(70). С. 32–39.
6. Топчієв О., Яворська В., Ніколаєва О. Рекреаційно-туристична діяльність як складова регіональних господарських комплексів: концептуально-понятійний огляд. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2016. Вип. 5. С. 128–134.
7. Castells M. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. II. Oxford, UK: Blackwell, 2009. 584 p.
8. Leiper N. The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and the Tourist Industry. Annals of Tourism Research. 1979. Vol. 6. № 4. Р. 390–407.
9. Macintosh R., Goldner Ch., Ritchie J. Tourism: principles, practices, philosophies. 12th ed. New York: John Wiley @ Sons, Inc., 2011. 544 p.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
251-258
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ