ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ ПОВЧАНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

  • В.П. Кононюк
  • В.О. Фесюк
Ключові слова: гідрографічна мережа, гідрологічні характеристики, річковий басейн, стік, повінь, паводок

Анотація

У процесі написання статті було проведено дослідження гідрографічної мережі Повчанської височини. Здійснено аналіз публікацій і досліджень із цієї тематики, проведено ідентифікацію
гідрографічної мережі та на основі отриманих даних побудовано картосхему річкових басейнів території дослідження.

Посилання

1. Бирюков А.В Фоновые характеристики речной сети Подольской возвышенности / А.В. Бирюков, Б.В. Киндюк // Матеріали VІІІ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. – Одеса : ОДЕКУ, 2008. – С. 48.
2. Ганущак М.М. Методи й підходи до комплексного вивчення басейнової системи р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – № 9: Геогр. науки. – С. 19−29.
3. Зуб Л.М. Малі річки України: характеристика, сучасний стан, шляхи збереження / Л.М. Зуб, Г.О. Карпова. – 1991. – 220 с.
4. Мельник В.Й. Екологічна оцінка сучасного стану якості річкових вод Рівненської області / В.Й. Мельник // Український географічний журнал. – 2000. – № 4. – С. 44−52.
5. Малі річки України : [довідник] / [А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О. Богатов та ін.] ; за ред. А.В. Яцика. – К. : Урожай, 1991. – 296 с.
6. Паламарчук М.М. Водний фонд України : [довід. посіб.] / М.М. Паламарчук, Н.Б. Закорчевна. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 320 с.
7. Соколов А.А. Гидрография СССР : [учеб. пособ.] / А.А. Соколов. – Л. : Гидрометеоиздат, 1952. – 470 с.
8. Статник І.І. Екологічний стан басейну р. Горинь / І.І. Статник // Вісник Українського державного академічного водного господарства. – Рівне, 1998. – Вип. 1. – С. 78−81.
9. Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов / Р. Е. Хортон ; пер. с англ. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1948. – 159 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
147-151
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ