ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

  • І.В. Гукалова
Ключові слова: інклюзія, інклюзивний розвиток, збалансований розвиток, соціальна географія, якість життя населення, Україна

Анотація

У статті розглядається зміст поняття «інклюзивний розвиток», аналізуються причини і передумови появи концепції в умовах змін парадигми просторового розвитку у світі та Україні. Зроблено спробу актуалізувати ідею інклюзивності з позицій соціальної географії. Наголошено на взаємозв’язку інклюзивного розвитку з якістю життя населення, теоріями просторового розвитку, позначені контури інклюзивної політики світі та Україні.

Посилання

1. Acemoglu, D. (2012) Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York : Crown Publishing Group.
2. Curtis, S.E. (2004). Health and Inequality: Geographical Perspectives. London, SAGE.
3. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). Brussels, EC.
4. Gupta, J., Pouw, N., Ros-Tonen, M. (2015) Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. European Journal of Development Research, 27, 541–559.
5. Habitat III Issue Papers: Inclusive Cities (2015). doi : http://habitat3.org/wp-content/ uploads/Habitat-III-Issue-Paper-1_Inclusive-Cities- 2.0.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
6. Podesta, J. (2013). Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. Doi : https:// www.americanprogress.org/issues/ economy/ report/2013/02/07 (дата звернення: 10.05.2019).
7. The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights. (2018). WEF. doi : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_ IncGrwth_2018.pdf (дата звернення: 12.05.2019).
8. Базилюк, А.В. (2015). Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті, 1, 5–12. [Bazylyuk, A.V. (2015) Inclusive growth as a basis for socio-economic development . Economics and management on transport, 1, 19–29. (In Ukrainian)]
9. Гаджиев, Ю.А. (2009). Зарубежные теории регионального экономического роста и развития. Экономика региона, (2), 45–62. [Gajiyev, Yu.A. (2009). Foreign theories of regional economic growth and development. Economics of the region, (2), 45–62. (in Russian)].
10. Гукалова, І. (2019). Сучасні виклики збалансованого розвитку міст України: соціально-географічна ревізія. Міжнар. наук.-практ. конф. «Міжнародні та регіональні системи: актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій» / За ред. В.Й. Лажніка та С.В. Федонюка. Луцьк : Вежа-Друк, 58. [Gukalova, I. Modern Challenges of Sustainable Development of Ukrainian Cities: Socio-geographical revision (2019). International Scientific Practical Conf. “International and regional systems: actual issues of international relations and regional studies” / Ed. V. Lazhnik and S. Fedonyuk. LutskVezha-Print, 58. (In Ukrainian)]
11. Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития. (2009). Москва : Издательство «Весь Мир». Взято з https:// siteresources.worldbank.org/ [Growth report. Strategies for sustainable growth and inclusive development. (2009). Moscow, publishing house “All World”. doi: https://siteresources.worldbank.org/ (in Russian)].
12. Затонацька, Т.Г. (2014). Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи. Теоретичні та прикладні питання економіки, 1(28),
13.
14. 2, 102–112. [Zatonatska, T.G. (2014). Financial support for inclusive growth and poverty reduction in Ukraine: existing practice and perspectives. Theoretical and applied questions of economics, 1(28), 2, 102–112. (In Ukrainian)]
15. 13. Изменения городского пространства в Украине (2013) / Под ред. Л.Г. Руденко. Киев, 2013. [Rudenko, L.G. (ed.) (2013). Urban territories changes in Ukraine. Kyiv. (In Russian)]
16. 14. Кожина, А.В. (2018). Теорія інклюзивного місцевого розвитку та її взаємозв’язок з теоріями територіального розвитку. Інвестиції: практика та досвід, 22, 102–109. [Kozhyna, A. (2018). Theory of inclusive local development and its connection to territorial development theories. Investments: Practice and Experience, 22, 102–109 (in Ukrainian)] doi: 10.32702/2306-6814.2018.22.102 (дата звернення: 20.04.2019).
17. 15. Прушківська, Е.Л., Дерев’ягін, М.В. (2018). Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль у сучасних умовах. Економічний вісник, 2, 24–33. [Pruschkivska, Е.L., Dereviahin, М.V. (2018). Theoretical aspect of inclusive growth and its role in modern conditions. Economics Bulletin, 2, 24–33. (In Ukrainian)].
18. 16. Савельєв, Ю.Б. (2017). Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку : монографія. Київ : ВПЦ «Київський університет». [Savelyev, Yu.B. (2017). Multidimensional modernity: social inclusion in the assessment of social development: a monograph. K. : KPU «Kyiv University». (In Ukrainian)]
19. 17. Сапун, К.В., Селезньова, Р.В. (2018). Концепція інклюзивного зростання в економіці. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 1, 177–181. [Sapun, K.V., Seleznev, R.V. (2018). The concept of inclusive growth in the economy. Bulletin of Student Scientific Society of Vasyl Stus Donetsk National University. 1, 177–181. (in Ukrainian)].
20. 18. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» № 5 від 12 січня 2015 р. Взято з https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [Decree of the President of Ukraine “On the Strategy of Sustainable Development of Ukraine 2020” dated January 12, 2015, № 5/2015 (in Ukrainian)]. doi : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 20.04.2019).
21. 19. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : монографія. (2017). За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ. [Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes: a monograph (2017) / Ed. by K. Mezentsev, Ya.Oliynyk, N.Mezentseva. Kyiv. (In Ukrainian)]
22. 20. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь (2017). Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Sustainable Development Goals: Ukraine. National report (2017). Kyiv, Ministry of Economic Development (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
20-26
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ