ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Yu.Yu. Silchenko
  • L.L. Semeniuk
Ключові слова: регіональний ринок праці, економічна активність населення, зайнятість, безробіття, регулювання зайнятості

Анотація

У статті розглядаються регіональні та внутрішньообласні особливості функціонування, динаміки та сучасні тенденції ринку праці Кіровоградської області. Визначено передумови формування та специфічні риси регіонального ринку праці. Проаналізовано динаміку чисельності економічно активного населення, показників занятості та безробіття з 2012 по 2017 рр. Означено внутрішньообласні територіальні аспекти безробіття та подані пропозиції щодо регулювання ринку праці області.

Посилання

1. Безпала, О. (2009). Особливості розвитку ринку праці столичного суспільно-географічного району. (Дис. канд. геогр. наук). Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ. [Bezpalaya, O. (2009). Features of the labor market development of the capital's socio-geographical region. (Dissertation for Candidate of Geogr. Sciences). Kyiv National University named after. T. Shevchenko, Kyiv (In Ukrainian)].
2. Бойко, З. (2012). Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області. (Дис. канд. геогр. наук). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків. [Boiko, Z. (2012). Socio-geographical peculiarities of labor resources of the Dnipropetrovsk region. (Disserted for Candidate of Geographical Sciences). Kharkiv National University named after. V N. Karazin, Kharkiv (In Ukrainian)].
3. Буткалюк, К. (2012). Регіональний ринок праці в умовах суспільних трансформацій (економіко-географічне дослідження на прикладі Вінницької області). (Дис. канд. геогр. наук). Національна академія наук України, Інститут географії, Київ. [Butklyuk, K. (2012). Regional labor market in the conditions of social transformations (economic-geographical research on the example of Vinnitsa region). (Disserted for Candidate of Geographical Sciences). National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geography, Kyiv (In Ukrainian)].
4. Головне управління статистики у Кіровоградській області. doi: http://www.kr.ukrstat.gov. ua/?r=stat-info (дата звернення: 18.04.2019) [The Main Department of Statistics in the Kirovograd region. doi: http://www.kr.ukrstat.gov.ua/?r=stat-info (дата звернення: 18.04.2019) (In Ukrainian)].
5. Державна служба статистики України. doi: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ rp/rp_reg/reg_u/rean_2018_u.htm (дата звернення: 16.03.2019) [The State Statistics Service of Ukraine. doi: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2018/rp/rp_reg/reg_u/rean_2018_u.htm (дата звернення: 16.03.2019 (In Ukrainian)].
6. Економічна активність населення Кіровоградської області у 2016 р. (2017). Кропивницький : Головне управління статистики у Кіровоградській області. [Economic activity of the population of Kirovograd region in 2016 (2017) Kropivnitsky: The Main Department of Statistics in the Kirovograd region (In Ukrainian)].
7. Економічна активність населення України у 2017 р. (2018). Київ : Державна служба статистики України. [Economichna aktivnist naselennia Ukrainy u 2017 r. (2018). Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (In Ukrainian)].
8. Заволока, Ю. (2008). Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області. (Дис. канд. геогр. наук). Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ. [Zavoloka, Yu. (2008). Socio-geographical aspects of employment potential of Kharkiv region. (Disserted for Candidate of Geographical Sciences). Kyiv National University named after. T. Shevchenko, Kyiv (In Ukrainian)].
9. Запухляк, Н. (2007). Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнято¬сті населення (на прикладі Івано-Франківської області). (Дис. канд. геогр. наук). Інститут географії НАН України, Київ. [Zapukhlyak, N. (2007). Socio-geographical principles of functioning of the labor market and employment of the population (on the example of Ivano-Frankivsk region). (Disserted for Candidate of Geographical Sciences). National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geography, Kyiv.].
10. Мезенцев, К.В., Мезенцева, Н.І., Мостова, І.О., & Сайчук, В.С. (2014). Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів. Київ : Видавни¬чо-поліграфічний центр «Київський університет» [Mezentsev, K.V., Mezentseva, N.I., Mostova, I.O., & Saichuk, V.S. (2014). Geography of labor: modern concepts and labor markets of the regions. Kyiv : Publishing and Printing Center “Kyiv University” (In Ukrainian)].
11. Мостова, І. (2013). Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення. (Дис. канд. геогр. наук). Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ. [Mostova, I. (2013). Kirovohrad Regional Labor Market and its Impact on Resettlement and Migration of the Population. (Disserted for Candidate of Geographical Sciences). Kyiv National University named after. T. Shevchenko, Kyiv (In Ukrainian)].
12. Пасевич, Ю. (2015). Суспільно-географічні особливості функціонування ринку праці Волинської області. (Дис. канд. геогр. наук). Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці. [Pasevich, Yu. (2015). Socio-geographical features of functioning of the labor market of the Volyn region. (Disserted for Candidate of Geographical Sciences). Chernivtsi National University named after. Yuriy Fedkovych, Chernivtsi (In Ukrainian)].
13. Сайчук, В. (2012). Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз. (Дис. канд. геогр. наук). Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ. [Saichuk, V. (2012). Regional labor market of Khmelnitsky region: socio-geographical research and forecast. (Disserted for Candidate of Geographical Sciences). Kyiv National University named after. T. Shevchenko, Kyiv (In Ukrainian)].
14. Сільченко, Ю.Ю., Семенюк, Л.Л., & Зарубіна, А.В. (2017). Аналіз впливу транспортної доступності на соціально-економічний розвиток Кіровоградської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки, 7, 81–87. [Silchenko, Yu.Yu., Semenyuk, L.L., & Zarubina, A.V. (2017). Analysis of the impact of transport accessibility on the socio-economic development of the Kirovograd region. Scientific Herald of Kherson State University. Series: Geographical Sciences, 7, 81–87 (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
61-66
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ