СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  • В.В. Смаль
  • Н.О. Алєшугіна
  • O.О. Zelenska
Ключові слова: жіноче підприємництво, гендерна нерівність, гендерна сегрегація, галузева та територіальна структура підприємницької діяльності, соціальне підприємництво, соціальний портрет, проблеми, перешкоди, можливості

Анотація

Розвиток жіночого підприємництва все частіше розглядається як суттєвий чинник економічного та соціального прогресу. У статті охарактеризовані суспільно-географічні особливості жіночого підприємництва в Україні, проаналізовано його галузеву структуру, визначено ступінь активності жінок у соціальному підприємництві, узагальнено та описано чинники, які впливають на формування жіночої підприємницької ініціативи в Україні, подано характеристику соціального портрета української підприємниці, окреслено коло проблем, які супроводжують розвиток жіночого підприємництва в Україні.

Посилання

1. Garten, E., Johnson, J., Buko, S. (2013). Barriers to successful entrepreneurship for women in Ukraine. Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary, 4’(10), 89–103.
2. The Global Gender Gap Report (2017). doi : https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017 (дата звернення : 20.04.2019).
3. World Bank Group. Enterprise Surveys: what businesses experience (2013). doi : http:// www. enterprisesurveys.org/ data/exploreeconomies/2013/ ukraine#gender (дата звернення : 1.05.2019).
4. Галкин, В. (2011) Личность предпринимателя. Предпринимательский образ мышления. doi : http://vadim-galkin.ru/business-basics/base/ entrepreneurial-mind (дата звернення : 20.05.2019) / [Galkin, V. (2011). The identity of the entrepreneur. Entrepreneurial mindset. doi : http://vadim-galkin.ru/ business-basics/base/entrepreneurial-mind (дата звенення : 20.05.2019) (In Russian)].
5. Державна служба статистики України (2017). Демографічна ситуація в Україні у 2017 році doi :http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 22.04.2019) / [State Statistics Service of Ukraine (2017). The demographic situation in Ukraine in 2017. doi : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 22.04.2019) (In Ukrainian)].
6. Державна служба статистики України (2017). Економічна активність населення України. doi : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/publ11_u.htm (дата звернення : 22.04.2019) / [State Statistics Service of Ukraine (2017). Economic activity of the population of Ukraine. doi : http://www. ukrstat.gov.ua (дата звернення : 22.04.2019) (In Ukrainian)].
7. Державна служба статистики України (2017). Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2017 році. doi : http://www. ukrstat.gov.ua (дата звернення : 31.03.2019) / [State Statistics Service of Ukraine (2017). Employment by sex, type of locality and age groups in 2017. doi : http:// www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 31.03.2019) (In Ukrainian)].
8. Джонсон, Д. (2014). Успіх у бізнесі: перешкоди та стимули на шляху українських бізнес-леді. Український соціум, 4, 62–74 [Johnson, D. (2014). Success in Business: Obstacles and Incentives on the Way of Ukrainian Business Lady. Ukrainian society, 4, 62–74 (In Ukrainian)].
9. Джонсон, Д., Санко, Г. (2017). Американське, українське та польське підприємництво: порівняльний аналіз стимулів і бар’єрів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», 3, 36–43. [Johnson, D., Sanko, G. (2017). American, Ukrainian and Polish entrepreneurship: comparative analysis of incentives and barriers. Scientific notes of Ostroh Academy National University. Series “Gender Studies”, 3, 36–43. (In Ukrainian)].
10. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (2018). doi : https://data.gov.ua/ dataset/1c7f3815-3259-45e0-bdf1-64dca07ddc10/ resource/b0476139-62f2-4ede-9d3b-884ad99afd08 (дата звернення : 31.03.2019). [Unified State Register of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Associations (2018). doi : https://data.gov.ua/ dataset/1c7f3815-3259-45e0-bdf1-64dca07ddc10/ resource/b0476139-62f2-4ede-9d3b-884ad99afd08 (дата звернення : 31.03.2019) (In Ukrainian)].
11. Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні. Статистичний аналіз відкритих даних ЄДРПОУ (2017). doi : http://socialdata.org.ua/ edrpou-gender / [Women and men in leading positions in Ukraine. Statistical analysis of open data of the USREOU (2017) (дата звернення : 31.03.2019). doi : http://socialdata.org.ua/edrpou-gender (дата звернення : 31.03.2019) (In Ukrainian)].
12. Исакова Н., Кавуненко Л., Велтер Ф., Смоллбоун Д. (2004). Предприниматели-женщины Украине: путь в бизнес. Социология: теория, методы, маркетинг, 2, 146–155. [Isakova, N., Kavunenko, L., Velter, F., Smollboun, D. (2004). Entrepreneurs-women in Ukraine: the way to business. Sociology: theory, methods, marketing, 2, 146–155. (In Russian)].
13. Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес (2009). Київ : Міжнародна фінансова корпорація. doi : https://www.ifc.org/wps/ wcm/connect/fad199804b74511b924bb36eac26 e1c2/IC_report_2011_ukr.pdf?MOD=AJPERES& CACHEID=fad199804b74511b924bb36eac26e1c2 (дата звернення : 31.03.2019) [Investment Climate in Ukraine: What It Seeks Business (2009). Kyiv : International Finance Corporation. doi : https:// www.ifc.org/wps/wcm/connect/fad199804b74511b924bb36eac26e1c2/IC_report_2011_ukr.pdf?M OD=AJPERES&CACHEID=fad199804b74511b924 bb36eac26e1c2 (дата звернення : 31.03.2019) (In Ukrainian)].
14. Каталог соціальних підприємств України 2016–2017 роки. (2017). Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». doi : https://drive.google. com/file/d/0B5k4OK2hVgtAOWhGV1RjcW8zZlk/ view (дата звернення : 31.03.2019) [Catalog of social enterprises of Ukraine 2016–2017 years. (2017). Kyiv : Publishing House “Kyiv-Mohyla Academy”. doi : https://drive.google.com/file/ d/0B5k4OK2hVgtAOWhGV1RjcW8zZlk/view (дата звернення : 31.03.2019) (In Ukrainian)].
15. Конституція України. Ч. 2., ст. 43 (1996). [Constitution of Ukraine. Part 2, Article 43 (1996) (In Ukrainian)].
16. Костенко, А.М., Світайло, М.Д. (2010) Соціокультурні аспекти реалізації жіночого потенціалу в бізнесі. Філософія науки: традиції та інновації, 1, 103–112. [Kostenko, AM, Svitaylo, M.D. (2010) Socio-cultural aspects of realization of women’s potential in business. Philosophy of science: traditions and innovations, 1, 103–112. (In Ukrainian)].
17. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256. № 1254 (2017). doi : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1508-17 (дата звернення : 31.03.2019). [On the recognition of the invalidity of the order of the Ministry of Health of Ukraine of December 29, 1993, No. 256. No. 1254 (2017). doi : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1508-17 (дата звернення : 31.03.2019) (In Ukrainian)].
18. Тріпутень, С. В (2016) Україні сімейний бізнес стане одним з локомотивів розвитку економіки. doi : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sergij-triputen-v-ukrayini-simejnij-biznes-stane-o (дата звернення : 31.03.2019) / [Triputen, S. V (2016) Ukraine’s family business will become one of the engines of economic development. doi : https://ukurier.gov. ua/uk/articles/sergij-triputen-v-ukrayini-simejnij-biznes-stane-o (дата звернення : 31.03.2019) (In Ukrainian)].
19. Форум жіночого підприємництва: чи під силу вести жінкам власний бізнес в Україні (2014). doi : https://24tv.ua/forum_zhinochogo_ pidpriyemnitstva_chi_pid_silu_vesti_zhinkam_ vlasniy_biznes_v_ukrayini_n440065 (дата звернення : 31.03.2019). [Women’s Entrepreneurship Forum: Is It Possible To Conduct Women Own Business In Ukraine (2014). doi : https://24tv.ua/forum_zhinochogo_ pidpriyemnitstva_chi_pid_silu_vesti_zhinkam_ vlasniy_biznes_v_ukrayini_n440065 (дата звернення : 31.03.2019) (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
76-85
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ