ОЦІНКА ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  • В.О. Мартинюк
Ключові слова: ландшафт, ландшафтно-картографическая модель, природный территориальный (или аквальный) комплекс, ландшафтная местность, ландшафтное урочище, ландшафтометрическая оценка, сбалансированное природопользование

Анотація

За результатами польових напівстаціонарних ландшафтних досліджень на ключових ділянках Волинського Полісся побудовано ландшафтно-картографічну модель Сарненсько-Степанського природного району. Здійснено ландшафтометричну оцінку геокомплексів (територіальних та аквальних) цього району на рівні ландшафтних місцевостей і урочищ. Запропоновано основні напрями використання ландшафтних карт для потреб збалансованого природокористування на локальних територіях.

Посилання

1. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://project.ukrinform.ua/legal-advice/the_law_of_%20ukraine_on_%20voluntary_%20amalgamation_of_territorial_communities_74797/.
2. Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство:витоки, становлення, сучасний стан / С.В. Міхелі. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 416 с.
3. Кукурудза С.І. Антропогенна трансформація Шацького ландшафту протягом ХХ століття / С.І. Кукурудза, І.Б. Койнова // Український географічний журнал. – 1998. – № 1. – С. 37–41.
4. Климович П.В. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / П.В. Климович. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 253 с.
5. Гринасюк А.Р. Ландшафти Волинської області: аналіз естетичних властивостей / А.Р. Гринасюк // Географія та туризм. – 2014. – Вип. 31. – С. 201–211.
6. Ільїна О.В. Болотні геокомплекси Волині : [монографія] / О.В. Ільїна, С.І. Кукурудза. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 242 с.
7. Міщенко О.В. Ландшафти Волинської області / О.В. Міщенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». – 2016. – № 2. – С. 72–77.
8. Тарасюк Н.А. Ландшафти і фізико-географічне районування / Н.А. Тарасюк // Єврорегіон «Буг»: Волинська область. – Луцьк : Ред.-вид. відд. Волин. ун-ту, 1997. – С. 69–74.
9. Тарасюк Н.А. Дослідження селитебних ландшафтів для оптимізації районного планування Волині та потреб сталого розвитку регіону / Н.А. Тарасюк, О.О. Ничая // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 14–15 трав. 2015 р.) / за ред. В.Й. Лажніка. – Луцьк : ВежаДрук, 2015. – C. 42–44.
10. Мартинюк В.О. Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) / В.О. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія «Географія». – 2016. – № 2 (41). – С. 65–72.
11. Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов /[В.С. Давыдчук, Р.Ф. Зарудная, С.В. Михели и др.]. – К. : Наук. думка, 1994. – 112 с.
12. Ландшафтне планування в Україні / [Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін.] ; під ред. Л.Г. Руденка. – К. : Реферат, 2014. – 144 с.
13. Малишева Л.Л. Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 2643. Ландшафтна полімасштабна карта 30-ти кілометрової зони впливу Хмельницької АЕС в електронній формі / Л.Л. Малишева, Л.Ю. Сорокіна, А.Л. Шмурак, А.П. Грачов.
14. Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика : [навч. посіб.] / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник. – Львів, 2002. – 172 с.
15. Геренчук К.І. Польові географічні дослідження / К.І. Геренчук, Е.М. Раковська, О.Г. Топчієв. – К. : Вища школа, 1975. – 248 с.
16. Голубцов О.Г. Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного району: методичні аспекти / О.Г. Голубцов, В.В. Путренко, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон // Географія і туризм. – К. : Альтерпрес, 2010. – Вип. 10. – С. 141–153.
17. Черваньов І.Г. Ландшафтне картографування з використанням ГІС-технологій / І.Г. Черваньов, С.Є. Ігнатьєв. – Харків, 2006. – 109 с.
18. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. – М. : Наука, 2006. – 252 с.
19. Маринич О.М. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / [О.М. Маринич, Г.О. Пархоменко, О.М. Петренко та ін.] // Український географічний журнал. – 2003. – № 1. – С. 16–20.
20. Zalessky I. Morfogenetyczne osobliwości rzeźby podłoza plejstocenu na Polesiu Wołyńskim / I. Zalessky // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. – 1999. – Vol. LIV, 2. – S. 33–40.
21. Мартинюк В.О. Уточнена схема фізико-географічного районування Волинського Полісся в межах Рівненської області / В.О. Мартинюк // Географія та екологія: наука і освіта : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 15–16 квіт. 2010 р.). –
2010. – С. 162–165.
22. Коротун І.М. Сарненська рівнина / І.М. Коротун // Географічна енциклопедія України. – К., 1993. – Т. 3. – С. 161.
23. Маринич А.М. Геоморфология Южного Полесья / А.М. Маринич. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1963. – 252 с.
24. Природа Ровенської області / за ред. К.І. Геренчука. – Львів : Вища школа, 1976. – 156 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
152-159
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ