МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ

  • В.В. Ігнатишин
  • Т.Й. Іжак
  • М.Б. Ігнатишин
  • А.В. Ігнатишин
Ключові слова: температура повітря, атмосферний тиск, сейсмічний стан, геодинамічний стан, сучасні горизонтальні рухи кори, Оашський глибинний розлом, Закарпатський внутрішній прогин, землетруси

Анотація

Періодичності в активізації сейсмотектонічних процесів у Закарпатському внутрішньому прогині актуалізує дослідження геодинамічного стану Закарпатського внутрішнього прогину. Вивчено зміни параметрів метеорологічного стану регіону: температури повітря, вологості повітря, атмосферного тиску, кількості опадів. Представлено результати дослідження геодинаміки регіону. Показано сейсмічність регіону, її зв’язок із рухами кори та іншими параметрами метеорологічного стану. Проведено дослідження метеорологічного аспекту сейсмогенеруючих процесів у Закарпатському внутрішньому прогині за 2018 рік. Відмічено зв’язок варіацій температури повітря та рухів кори, зв’язок варіацій атмосферного тиску та сейсмотектонічних процесів у Закарпатському внутрішньому прогині.

Посилання

1. Вербицький, Т., Вербицький, Ю., Вербицький, С., & Ігнатишин,В., (2002). Прогноз зміни в часі енергії та кількості Закарпатських землетрусів, Праці НТШ, Львів. [Verbytskyi, T., Verbytskyi, Yu., Verbytskyi, S.,& Ihnatyshyn,V., (2002). Prognosis of time and energy changes in Transcarpathian earthquakes, Proceedings of NTSh, Lviv. (In Ukrainian)]
2. Ігнатишин, В., Малицький, Д., (2012). Геофізичні та сейсмологічні дослідження в центральній частині Закарпаття. (За результатами режимних спостережень на РГС «Тросник», ПДС «Королеве», РГС «Берегове»). Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах, Матеріали наукової конференції- семінару присвяченої 80 –річчю з дня народження Тараса Зиновійовича Вербицького. [Ihnatyshyn, V., Malytskyi, D., (2012). Geophysical and seismological research in the central part of Transcarpathia. (According to the results of regime observations at the CSG «Trosnik», PDS «Korolev», CSG «Beregovoe»). Seismological and geophysical studies in seismically active regions, Materials of a scientific conference-seminar devoted to the 80th anniversary of the birth of Taras Zinovievich Verbitsky. (In Ukrainian)].
3. Ігнатишин, В., Малицький, Д.,(2013). Геофізичні спостереження в Закарпатті та їх результати. Геодинаміка, № 2(15). Львів : Вид-во Львівської політехніки. [Yhnatyshyn, V., Malytskyi, D., (2013). Geophysical observations in Transcarpathia and their results. Geodynamics, No. 2(15). Lviv : View of Lviv Polytechnic. (In Ukrainian)].
4. Ігнатишин, В., Малицький, Д., Коваль,Ю.,(2013). Геодинамічна модель та сейсмічний стан Закарпаття за результатами деформаційних спостережень. Геодинаміка, № 2(15). Львів : Вид-во Львівської політехніки. [Ihnatyshyn, V., Malytskyi, D., Koval, Iu.,(2013). Geodynamic model and seismic state of Transcarpathia as a result of deformation observations. Geodynamics, No. 2 (15). Lviv : View of Lviv Polytechnic. (In Ukrainian)].
5. Ігнатишин, В., Iгнатишин, А., Iгнатишин, В.(мол.). (2017). Вплив факторiв-завад на геомеханiчнi процеси в Закарпатському внутрiшньому прогинi. Матеріали Мiжнародної наукової конференції «Астрономiчна школа молодих вчених», Україна, Бiла Церква, 24-25 травня 2017 р. [Ihnatyshyn, V., Ihnatyshyn, A., Ihnatyshyn, V.(mol.). (2017). Influence of factors-hindrances on geomechanical processes in the Transcarpathian inner deflection. Materials of the International Scientific Conference «Astronomical School of Young Scientists», Ukraine, Bila Tserkva, May 24-25, 2017. (In Ukrainian)].
6. Ігнатишин, В., Ігнатишин, М., Ігнатишин, А. (2017). Метеорологічний аспект сейсмотектонічного стану Закарпатського внутрішнього прогину в 2016 році. Magyar Tudomanyos Journal (Budapest, Hungary). EMKE Bulding, Budapest. [Ihnatyshyn, V., Ihnatyshyn, M., Ihnatyshyn, A. (2017). Meteorological aspect of seismotectonic state of Transcarpathian inner deflection in 2016. Hungarian scientific journal (Budapest, Hungary). EMKE Bulding, Budapest].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
137-144
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ