ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • О.О. Кисельова
  • Ю.О. Кисельов
  • Д.С. Сопов
  • Н.В. Сопова
Ключові слова: земельні ресурси, землекористування, сільськогосподарське виробництво, реструктуризація земельного фонду, Луганська область

Анотація

Станом на наш час земельні ресурси зазнали настільки потужного тиску, що їхній екологічний стан та екологічна ситуація загалом набули катастрофічного характеру. Сучасна аграрна реформа в Україні позначена протистоянням двох протилежних позицій – економічної, що передбачає виробництво якнайбільшої кількості сільськогосподарської продукції, та екологічної, суть якої полягає в акцентуванні на охороні земельних ресурсів.

Критичний стан агросфери Луганської області зумовлений зростанням площ еродованих земель, збільшенням територій, зайнятих забрудненими ґрунтами й порушеними землями. Тому безсумнівною є нагальна потреба в реструктуризації земельного фонду на користь середови­щестабілізуючих видів угідь.

Доцільним є відродження деяких традиційних, але невиправдано забутих галузей сільського господарства Луганщини за одночасної відмови від гонитви за врожай за будь-яку ціну, що й має забезпечити збереження земельних ресурсів для майбутніх поколінь, а отже – перехід агросфери реґіону до сталого розвитку.

Посилання

1. Белоліпський, В.О., Полулях, М.М., Хромяк, В.М., Наливайко, В.В. (2015). Екологічні і агротехнологічні аспекти збереження та відновлення родючості сільськогосподарських земель Луганської області (методичні рекомендації). Харків : ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» [Belolipsky, V.O., Polulyakh, M.M., Khromyak, V.M., Nalyvayko, V.V. (2015). Ecological and agro-technological aspects of preservation and renovation of the fertility of agricultural lands in Luhansk region (methodological recommendations). Kharkiv : NSC ISSA named after O.N. Sokolovsky (In Ukrainian)].
2. Гуцуляк, Ю. (2009). Сталий та екологобезпечний розвиток агроекосистем України. Землевпорядний вісник. № 3. С. 24–30 [Hutsulyak, Yu. (2009). Sustainable and environmentally friendly development of agricultural eco-systems of Ukraine. Journal of Land Management. #3. P. 24–30 (In Ukrainian)].
3. Джос, А.М., Несмашна, О.Ю., Мілєхін, П.О., Дрига, А.І., Плотніков, В.Т. (2001). Тимчасові методичні рекомендації з вилучення деградованих і малопродуктивних земель зі складу ріллі. Луганськ, 2001. [Dzhos, A.M., Nesmashna, O.Yu., Milyekhin, P.O., Dryha, A.I., Plotnikov, V.T. (2001). Temporal methodological recommendations on withdrawing degraded and low-productive lands from the structure of arable land. Luhansk (In Ukrainian)].
4. Докучаев, В.В. (1953). О почвоведении Т. VІІ. C. 5–50 [Dokuchayev, V.V. (1953). About the soil studies. V. VII. P. 5–50 (In Russian)].
5. Кисельов, Ю.О., Кононенко, С.І., Сопов, Д.С. (2018). Картографування розподілу сільськогосподарських земель за районами Луганської області. Матері¬али Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених “GeoTerrace-2018” (м. Львів, 13-15 грудня 2018 р.) / відп. ред. К.Р. Третяк. Львів. С. 180–181 [Kyselyov, Yu.O., Kononenko, S.I., Sopov, D.S. (2018). Map-making of the distribution of agricultural lands in the districts of Luhansk region. Materials of the International scientific and technical conferention of young scholars “GeoTerrace-2018” (Lviv, 13-15 December, 2018) / resp. red. K.R. Tretyak. Lviv. P. 180–181 (In Ukrainian)].
6. Кисельова, О.О. (2010). Проблеми збереження земельних ресурсів Луганщини. Фізична географія та геоморфологія. Вип. 3 (60). С. 239–242 [Kyselyova, O.O. (2010). The problems of the conservation of land resources in Luhansk region. Physical Geography and Geomorphology. Ed. 3 (60). P. 239–242 (In Ukrainian)].
7. Руденко, Л.Г., Лісовський, С.А. (2001). Природно-ресурсний потенціал економічного розвитку в Україні. Українська економіка: стан і перспективи. Київ : Наук. думка. С. 57–64 [Rudenko, L.H., Lisovsky, S.A. (2001). Natural and resource potential of economic development in Ukraine. Ukrainian Economy: State and Perspectives. Kyiv : Nauk. dumka. P. 57–64 (In Ukrainian)].
8. Сайко, В.Ф. (2000). Виведення земель з ріллі та їхнє раціональне використання: методичні рекомендації. Київ : Аграрна наука [Sayko, V.F. (2000). Withdrawal of lands from arable lands and their rational usage: methodological recommendations. Kyiv : Agrarna nauka (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
145-150
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ