ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЛОНЦІВ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІПРО-МОЛОЧНА

  • Ю.Ю. Онойко
  • С.В. Мовчан
Ключові слова: солонці, межиріччя Дніпро-Молочна, класифікація солонців, морфологія солонців, рослинність солонців

Анотація

У статті розкриті закономірності поширення, особливості морфології та рослинний покрив солонців межиріччя Дніпро-Молочна. На основі власних польових досліджень доведено, що специфічні умови ґрунтотворення та міграції водорозчинних солей у межах подів та подоподібних утворень сухого степу межиріччя призводять до формування специфічних типів солонців, які суттєво відрізняються від тих, що традиційно виділяються в загальноприйнятих класифікаціях ґрунтів регіону.

Посилання

1. Гринь, Г.С. Галогенез лессовых почво-грунтов Украины. Київ : Урожай, 1969. 218 с. [Hryn, H.S. Halogenosis of loess soils of Ukraine / H.S. Hryn. K. : Urozhai, 1969. 218 p. (In Russian)].
2. Кривульченко, А.І. Обґрунтування до систематики ландшафтних комплексів причорноморського сухого степу. Український географічний журнал. 2002. № 4. С. 10–16. [Kryvulchenko, A.I. The justification of the taxonomy of the landscape complexes of the Black Sea dry steppe. Ukrainian Geography Magazine. 2002. № 4. P. 10–16. (In Ukrainian)].
3. Кривульченко, А.І. Сухі степи Причорномор’я та Приазов’я: ландшафти, галогеохімія ґрунто-підґрунтя. Київ : Гідромакс, 2005. 345 с. [Kryvulchenko A.I. Dry steppes of the Black Sea and Azov Sea: landscapes, halogeochemistry of the soil-subsoil. K. : Hidromaks, 2005. 345 p. (In Ukrainian)].
4. Онойко, Ю.Ю. Галогенні ґрунти подів межиріччя Дніпро-Молочна. Вісник Львівського університету. Серія: географічна. Вип. 46. Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. С. 284–291. [Onyoko, Yu.Yu. The halogen soils of the pods on the territory between Dniper and Molochnaya rivers. Lviv University Bulletin. Series: geographic. № 46. Lviv : LNU Publishing House, 2013. P. 284–291. (In Ukrainian)].
5. Онойко, Ю.Ю. Закономірності формування та морфолого-галогеохімічні особливості шорових солончаків Півдня України. Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Биоразнообразие и устойчивое развитие». Симферополь : Крымский научный центр, 2014. С. 244–246. [Onyoko, Yu.Yu. Patterns of formation and morphologic and halochemical features of concave salines of the South of Ukraine. Materials of the III International Scientific and Practical Conference “Biodiversity and sustainable development”. Symferopol : Crimean Scientific Center, 2014. P. 244–246. (In Ukrainian)].
6. Полупан, М.І., Соловей, В.Б., Величко, В.А. Класифікація ґрунтів України / Микола Іванович Полупан (ред.). Київ : Аграрна наука, 2005. 300 с. [Polupan M.I., Solovei V.B., Velychko V.A. Classification of soils of Ukraine / Mykola Ivanovych Polupan (editor). K. : Ahrarna Nauka, 2005. 300 p. (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
151-156
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ