ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ОСТРІВНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОВА БІЛОГРУДІВ)

  • І.В. Охременко
Ключові слова: екологічний аудит, еколого-аудиторський процес, екологічний аудит острівних територій, острів Білогрудів

Анотація

У статті викладено теоретико-методичні аспекти екологічного аудиту острівних територій на прикладі острова Білогрудів. Деталізовано процедуру, уточнено структуру висновку екологічного аудиту у зв’язку зі специфікою об’єкта.

Посилання

1. Про екологічний аудит : Закон України № 1862-IV від 24.06.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
2. Завальнюк І.В. Екологічний аудит територій: методичні особливості реалізації / І.В. Завальнюк // Географія в інформаційному суспільстві : у 4-х т. – Т. 3. – К. : Обрій, 2008. – С. 129–130.
3. Завальнюк І.В. Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / І.В. Завальнюк. – К., 2004. – 20 с.
4. Завальнюк И.В. Методические аспекты осуществления экологического аудита территорий / И.В. Завальнюк // Культура народов Причерноморья ; гл. ред. Ю.А. Катунин. – 2003. – № 39. – С. 179–181.
5. Завальнюк И.В. Методика оценки геоэкологического состояния ландшафтов (на примере равнинного Крыма) / И.В. Завальнюк // Культура народов Причерноморья ; гл. ред. Ю.А. Катунин. – 1999. – № 6. – С. 339–340.
6. Охременко І.В. Алгоритм прийняття аудиторського висновку при геоекологічному аудитуванні / І.В. Охременко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія № 4 «Географія і сучасність». – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 12 (22). – С. 179–182.
7. Охременко І.В. Геоекологічний аудит як інструмент забезпечення сталого розвитку регіону / І.В. Охременко // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища : зб. наук. пр. за матер. ІІ Всеукр. наук.-практ.
конфер. за міжнар. участю (м. Рівне, 21–23 жовтня 2015 р.). – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 136–137.
8. Охременко І.В. Особливості реалізації геоекологічного аудиту / І.В. Охременко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія № 4 «Географія і сучасність». – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 10 (20). – С. 50–53.
9. Екологічний аудит / [В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін.]. - К. : Вища школа, 2000. – 344 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
160-163
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ