ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЯК СКЛАДНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Н.В. Бєлоусова
Ключові слова: географічні дослідження, інклюзивний туризм, природно-ресурсний потенціал, рекреаційно-туристичні ресурси, реабілітація

Анотація

У статті висвітлена проблема розвитку інклюзивного туризму в Україні як географічного напряму, з урахуванням природно-ресурсного потенціалу та рекреаційно-туристичних ресурсів країни. Запропонована структурна модель основних типів рекреаційно-туристських ресурсів, структури природно-ресурсного потенціалу України, а також блок-схема рекреаційно-туристичних ресурсів як складової частини інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму (ІРСТ). Показаний зв’язок дієвих видів реабілітації, що відповідають сучасним тенденціям розвитку суспільства, з наявністю природно-рекреаційно-туристичного потенціалу, що дасть змогу забезпечити розбудову єдиної державної системи медико-соціального захисту задля збереження фізичного і психологічного здоров’я населення в Україні, в тому числі людей з інвалідністю.

Посилання

1. Бєлоусова, Н.В. (2018). Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму. Науковий журнал «Молодий вчений», 7(59), 178–182 [Bielousova, N.V. (2018). Natural resource potential of Ukraine as a component of the development of inclusive tourism. Scientific journal “Young Scientist”. 7(59). 178–182 (in Ukrainian)].
2. Бейдик, О., Волкова, І. (2013). Рекреаційні ресурси України. Навчальний посібник ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. Київ : Альтерпрес;. 43. (1.222). 404 с. [Beidik O., Volkova I. (2013). Recreational resources of Ukraine. Training Manual ISSN 2078-6441. Visnyk of Lviv University. The series is geographic. 43 (1.222). 404 s. (in Ukrainian)].
3. Данильчук, В.Ф., Алейникова, Г.М., Босу¬новска, А.Я., Голубничая, С.Н. (2003). Методология оценки рекреационных территорий. Донецк : ДНУ [Danilchuk, VF, Aleinikova, G.M., Bosunovska, A.Ya., Golubnichaya, S.N. (2003). Methodology of evaluation of recreational territories. Donetsk : DNU (in Ukrainian)].
4. Науменко, Л.Ю., Лепський, В.В., Макаренко, С.В., Борисова, І.С., Cемененко, О.В. (2015). Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів. Український вісник медико-соціальної експертизи. 2: 23-26. doi: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ujmse_2015_2_7 (дата звернення: 20.04.2019) [Naumenko, L.Yu., Lepsky, V.V., Makarenko, S.V., Borisova, I.S., Semenenko, O.V. (2015). Inclusive tourism as a type of rehabilitation: modern needs of the disabled. Ukrainian Journal of Medical and Social Expertise. 2: 23-26. doi: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ujmse_2015_2_7 (in Ukrainian)].
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Інтернет]. 2016 Жовт [цитовано 2018 Груд 28]. doi: http://www.ukrstat.org.ua (дата звернення: 2.05.2019) [Official site of the State Statistics Service of Ukraine. [Internet]. 2016 October [cited 2018 December 28]. doi: http://www.ukrstat. org.ua (in Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
164-170
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ